Varhaiskasvatuspaikan vaihto, irtisanominen tai päivähoidon tilapäinen keskeyttäminen

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan siirtoa toiseen toimintapisteeseen, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot pyritään toteuttamaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti esim. sähköpostilla päiväkodinjohtajalle hyvissä ajoin ennen viimeistä hoitopäivää. Irtisanomisilmoituksessa tulee näkyä, mikä on lapsen viimeinen hoitopäivä.

Varhaiskasvatuspaikan säilyminen vanhempainrahajakson aikana

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta
sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Päivähoidon hoitopaikkatakuuta koskevat periaatteet (hoidon tilapäinen keskeyttäminen)

(Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 14.10.2015 § 75)

Vanhemmat voivat keskeyttää kunnallisen päivähoidon tilapäisesti perhevapaan, vuorotteluvapaan, sairausloman, työttömyysjakson, lomautuksen, tilapäisen muuton tai muun syyn vuoksi.

Liedon kaupunki sitoutuu osoittamaan päivähoidon keskeyttäneelle lietolaiselle lapselle hoitopaikan entiseen päiväkotiin toimintakauden alusta. Edellytyksenä on, että lapsi palaa päivähoitoon elokuun aikana.

Päivähoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että päivähoidon keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja perhe ilmoittaa kirjallisesti neljä (4) kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi keskeytysajan jälkeen päivähoitoon elokuun aikana.

Huoltajat ja päiväkodin johtaja tekevät kirjallisen sopimuksen päivähoitopaikkatakuusta. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen päivähoidosta poissa ollessaan.

Sopimus raukeaa, mikäli perhe tarvitsee päivähoitoa ennen sopimuskauden päättymistä vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin lapselle tulee hakea päivähoitopaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti vähintään neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve alkaa äkillisen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, hoitopaikan järjestämisen vähimmäisaika on kaksi (2) viikkoa. Päivähoitotakuu päättyy lapsen esiopetusvuoden aloittamiseen.

Palveluohjaaja
Helenius Reija
050 5690 919
reija.helenius@lieto.fi