Järjestyssäännöt

1. Liedon kunnan perusopetuksen järjestyssäännöt 

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
 • Järjestyssäännöt velvoittavat oppilasta toimimaan niiden mukaisesti 
 • Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa ja ovat rajatut sovellettaviksi koulun alueella, mutta myös koulun ulkopuolisessa opetustilanteessa.  

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

3.1. Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaan oikeuksiin kuuluvat sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet. Koulu turvaa erilaisten oppijoiden tasavertaisen aseman sekä sukupuolten välisen tasa-arvon sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen. Koulussa otetaan huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoinen asema sekä edistetään kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen syntymistä kouluyhteisössä. Oppilaita suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä koulussa laaditun suunnitelman sekä käytössä olevien koulukohtaisten – ohjelmien mukaisesti. 

Oppilaalla on oikeus: 

 • Maksuttomaan perusopetukseen
 • Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • Henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • Saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • Turvalliseen opiskeluympäristöön

3.2. Oppilaan velvollisuudet

 • Oppivelvollisuusikäinen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu 
 • Oppilas on velvollinen suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti 
 • Oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

4.1. Hyvä käytös

Koulu edellyttää, että oppilas: 

 • Käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti muita ihmisiä kunnioittaen 
 • Ottaa toiset huomioon ja edistää omalla toiminnallaan opiskelurauhaa 
 • Noudattaa saamiaan ohjeita 
 • Noudattaa hyviä ruokailutapoja 
 • Pukeutuu asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
 • Noudattaa koulun työskentelyaikoja
 • Lisäksi koulu suosittaa, ettei kouluun tuoda arvoesineitä, makeisia ja energiajuomia

”Pyrin kaveruuteen ja puutun kiusaamiseen. Huolehdin muista. Annan toisille opiskelurauhan. Saavun ajoissa oppitunneille. Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta tiedustelen aina opettajaltani hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.”

4.2. Oleskelu ja liikkuminen

 • Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehtimisesta pidetään hyvää huolta sekä toisten omaisuutta tulee kunnioittaa 
 • Oppilas on velvollinen vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen

4.4. Turvallisuus

 • Oppilas on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle 
 • Polkupyörät säilytetään pyörätelineissä 
 • Lumipallojen, kivien, keppien yms. heittäminen koulun pihalla on kiellettyä 
 • Välitunnit vietetään osana turvallista oppimisympäristöä jolloin välitunnin aikainen tekeminen ei vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta tai terveyttä 
 • Koulun alueella suoritetaan videovalvontaa. 

4.5. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Koulun tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden, internetin ja koulun tietoverkon käyttö sekä oppilaan omien laitteiden käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana tapahtuu opettajan ohjeiden mukaisesti 
 • Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä on kiellettyä. 
 • Älypuhelimet ja muut mobiililaitteet voivat olla koulussa mukana oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta. 
 • Laitetta saa käyttää oppitunnilla vain opettajan luvalla. Muutoin laitteen tulee olla äänettömällä ja näkymättömissä. Välttämättömissä asioissa oppilas voi viestiä opettajan luvalla koulupäivän aikana. 
 • Omat laitteet tulee ladata kotona. 
 • Opetusta häiritsevään mobiililaitteen käyttöön puututaan ja se kirjataan Wilmaan oppitunnin häirintänä. 

Ohjeistuksella tavoittelemme: 

 • Aktiivista ja liikkuvaa välituntia oppilaille 
 • Kiusaamisen vähentymistä 
 • Kännykkäkilpavarustelun vähentymistä 
 • Rikkoutuneiden tai kadonneiden puhelimien aiheuttaman mielipahan vähentymistä 

Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla.
Välitunnillakin on kiva jutella kavereiden kanssa kasvotusten.
Teen muille vain asioita, joita tahtoisin heidän tekevän minulle.
Kukaan ei halua joutua kiusatuksi sen paremmin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakaan. Siksi toimin vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa.

4.6. Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä: alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita 

4.7. Kurinpito

 • Koulun kurinpito- ja ojentamiskeinoja ovat oppilaan määrääminen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, opetuksen epääminen, rehtorin kirjallinen varoitus, poistaminen opetukseen osallistumisesta tai tilasta sekä kotitehtävien tekemiseen määrääminen 
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat 
 • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa 
 • Rehtori ja opettaja ovat velvollisia ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

 • Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja tarkistaminen vähintään lukuvuosittain