Vesiensuojelu

Vesiensuojelun yleisenä tavoitteena on saavuttaa pintavesien hyvä tila sekä turvata pohjavesien hyvä laatu. Tavoitteita toteutetaan vähentämällä rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta ja haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä, suojelemalla pohjavesiä ja vesiluonnon monimuotoisuutta sekä kunnostamalla vesiä.

Vesiensuojelun yleisenä tavoitteena on saavuttaa pintavesien hyvä tila sekä turvata pohjavesien hyvä laatu. Tavoitteita toteutetaan vähentämällä rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta ja haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä, suojelemalla pohjavesiä ja vesiluonnon monimuotoisuutta sekä kunnostamalla vesiä.

Haja-asutuksen jätevedet

Ympäristönsuojelulain 155 §:n mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla syntyvät jätevedet on puhdistettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Liedossa on runsaan haja-asutuksen takia huomattava osa kiinteistöistä viemäriverkoston ja keskitetyn jätevesien käsittelyn ulkopuolella.

Valtioneuvosto on  antanut säännöksiä talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen vaadittavasta luvasta saa tietoja rakennusvalvonnasta.

Maatalouden vesiensuojelu

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuksen tehostumisen myötä maatalous on suhteellisesti merkittävin vesistöjemme ravinnekuormittaja. Erityisesti peltoviljelyn vesiensuojelun tarve on suuri Lounais-Suomessa. Vuodesta 1995 lähtien maatalouden ympäristötukijärjestelmä on ollut maatalouden vesiensuojelun keskeisin väline. Sillä on ohjattu viljelijöitä käyttämään ympäristön ja vesistöjen kannalta parempia viljelymenetelmiä, kuten lannoituksen vähentäminen, viherkesannointi, suojavyöhykkeet, lannan lannoitekäytön tehostaminen sekä peltojen kuivatusvesien käsittely esimerkiksi kosteikkojen, lasketusaltaiden ja säätösalaojituksen avulla.

Pohjavesi

Pohjavedet ovat hyvin tärkeitä raakaveden lähteitä. Suomen vesilaitosten jakamasta vedestä n. 60 prosenttia on pohjavettä. Parhaiten sitä saadaan sora- ja hiekkamuodostumien pohjavesialueilta. Haja-asutusalueilla pohjavesi on kaivoista ja lähteistä saatavana käyttövetenä hyvin tärkeässä asemassa.

Merkittävyytensä takia pohjavedet ovat Suomen lainsäädännössä hyvin tiukasti suojeltuja ja niiden likaamiskielto on ehdoton. Pohjavesien suojelun tavoitteena on turvata hyvälaatuisen talousveden saanti myös tulevaisuudessa. Luonnontilaiset pohjavedet halutaan säilyttää entisellään ja ihmisen toiminnan vuoksi huonontuneen pohjaveden laatua parannetaan. Niiden suojelu on tärkeää siksikin, että likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on erittäin vaikeaa ja kallista.

Ympäristöpäällikkö
Suutari Milla
0503072915
milla.suutari@lieto.fi
Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi