Vireillä olevat yleiskaavat

0.2 Maaria-Ilmaristen osayleiskaava

Maarian altaan tuntumaan käynnistettiin vuonna 2007 yhdessä Turun kaupungin kanssa osayleiskaavan laatiminen yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun pohjaksi. Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin molemmissa kunnissa vuodenvaihteessa 2009-2010.

Kuntien maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ohjaavan Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n laatiminen keskeytti kaavatyön väliaikaisesti. Sen valmistuttua vuonna 2012 osayleiskaavatyötä alettiin taas jatkaa.

Rakennemalli toi mukanaan aika suuriakin muutostarpeita kaavan rakenteeseen, jolloin nähtiin tarpeelliseksi aloittaa osayleiskaavatyö osittain uudestaan. Kaava-alue on laajentunut 2 086 hehtaariin.

Liedon kunnanhallitus päätti 27.3.2017 asettaa osayleiskaavaluonnoksen ja ulkoilureittisuunnitelman julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Osayleiskaavaluonnos ja ulkoilureittisuunnitelmaluonnos olivat nähtävänä 2.5. – 31.5.2017.

Liedon kunnanhallitus päätti 7.2.2022 asettaa osayleiskaavaehdotuksen ja ulkoilureittisuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Ehdotukset olivat nähtävillä 28.2.-29.3.2022 välisen ajan.

0.1 Kanta-Liedon osayleiskaava 2035 (+ Yliskulman kyläkaava)

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.10.2016 Kanta-Liedon osayleiskaavan alustavan luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

0.3 Turun kehätien varsi, osayleiskaava

0.4 Tarvasjoen energiatuotantopuistot, osayleiskaava