Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta vaatii ympäristöluvan. Ympäristölupavelvollisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain liitteestä 1 löytyy luettelo niistä laitoksista ja toiminnoista, joilla on oltava toimintaansa ympäristölupa.

Toiminnan sijaitessa Liedon kunnassa ympäristölupahakemus käsitellään Liedon kunnan ympäristösuojelutoimessa. Päätösvalta ympäristöluvissa on delegoitu ympäristöpäällikölle. Kuitenkin suurempien toimintojen sekä joidenkin tiettyjen toimialojen ympäristöluvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomaisen toimivallasta säädetään ympäristönsuojeluasetuksella.

Ympäristölupahakemuksen tekemiseen voidaan käyttää valtion ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka on saatavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Lomakkeita voi pyytää myös Liedon kunnan ympäristönsuojelutoimesta. Lupahakemus on annettava kolmena kappaleena vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Lupakäsittelyaika sisältää kuulutusajan (30 vrk). Mikäli lupapäätöksestä ei valiteta, lupa astuu voimaan valitusajan jälkeen (30 vrk). Ympäristölupapäätöksestä peritään Liedon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja ympäristöluvan tarpeesta tai muista lupakäsittelyyn liittyvistä asioista saa Liedon kunnan ympäristöpäälliköltä, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.