Lannan varastointi aumassa

Nitraattiasetus edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä, kun lantaa varastoidaan tai kompostia jälkikypsytetään pellolla aumassa. Ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoitus vaaditaan myös, mikäli lantaa joudutaan varastoimaan aumassa poikkeustilanteessa (ns. työtekniset tai hygieeniset syyt) sekä poikettaessa lannan levittämisen kieltoajasta.

Tilalle vastaanotettavaa lantaa varten tulee olla vesitiivis lantala, joka on mitoitettu vastaanotettavan lantamäärän mukaisesti. Lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan varastoida myös pellolla aumassa. Varastointia koskevia määräyksiä annetaan nitraattiasetuksen 6 §:ssä.

Ilmoituksen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kuivalannan aumavarastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa, kompostin jälkikypsytyksestä aumassa ja lannan levittämiskiellosta poikkeamisesta tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. Ilmoitus tehdään kuntaan, jossa varastointi tapahtuu. Valvontailmoituksen johdosta voidaan tarvittaessa tehdä tarkastus ja antaa lannan varastointia koskevia määräyksiä.

Nitraattiasetuksella (VN asetus maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 1250/2014) Suomi on pannut täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (91/676/ ETY) vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta.

Aumausilmoituslomake