Ohjeet pientalorakentajalle

Rakentajan velvollisuus ja etu on palkata pätevät suunnittelijat.

Ennen suunnittelun aloittamista ota yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan ennakko-ohjauksen saamiseksi lupaprosessin ja rakentamisen suunnittelun sujuvuuden varmistamiseksi.

Rakennustyön suunnittelijat ja työnjohto

Suunnitelmat laaditaan siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset, erityisesti kunnan kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet.
 

 • Rakentajan tulee hankkia pätevä suunnittelija tai rakennusalan asiantuntija.
 • Talon suunnittelijalla sekä erityisalojen suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus sekä vaatimusten mukainen pätevyys. Omakotitalossa vähintään kokenut rakennusmestari.
 • Rakennussuunnitelmien tulee olla suunnittelijan allekirjoittamat.
 • Lain edellyttämä pääsuunnittelija vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja tarkistaa myös erikoisalojen suunnitelmat. Tällä varmistetaan talon soveltuvuus tonttia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin.
 • Pääsuunnittelija varmentaa tarvittaessa allekirjoituksellaan suunnitelmat.

Suunnittelu aloitetaan aina tontin perusteella, ei sovittamalla ennalta valittu talo väkisin tontille.

Pientalohankkeen rakentamista johtamaan asetettavista työnjohtajista määrätään rakennusluvassa.
 

 • Rakennustyön työnjohtajalla sekä erityisalan työnjohtajalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus sekä vaatimusten mukainen pätevyys.
 • Vastaava työnjohtaja vastaa viranomaiselle rakennushankkeen toteuttamisesta ja hoitaa käytännön tekniset tarkastukset. Pätevyys vähintään rakennusmestari.

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Puiden kaatoluvan saa rakennusluvan yhteydessä.

 • Asemapiirroksessa tulee esittää mitkä puut säilytetään.
 • Rakennuksen alta ja 3 metriä rakennuksen ympäriltä saa kaataa puut vapaasti, kun rakennuslupa on lainvoimainen.
 • Jos halutaan kaataa puita ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta, on asiasta neuvoteltava rakennustarkastajan kanssa. Tällöin on esitettävä rakentamistapaohjeiden mukainen asemapiirustus.

Muuten puiden kaatamisessa asemakaava-alueella noudatettava seuraavia määräyksiä. 

1 – 10 puuta kaadetaan:

Yli 10 puuta kaadetaan:
Rakennusvalvonta käsittelee maisematyölupana.

Tiedotus rakennuspaikalla

Rakennuspaikalla tapahtuvan hankkeen vireilläolon tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleiseksi tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

 • Kyltti rakennuspaikalle (väh. A4), jossa vähintään seuraavat tiedot: rakentaja, rakennuksen koko, käyttötarkoitus, kerrosluku, lisätietoja ja puhelinnumero.
 • Rakennuslupahakemuksessa ilmoitetaan, että rakennuspaikalla on kyltti rakennushankkeesta.

Naapurille tiedottaminen

Naapurin kuuleminen suoritetaan aina rakennushankkeeseen ryhdyttäessä. Naapurien on saatava riittävä tieto rakennushankkeesta, eli heille on todistettavasti tiedotettava rakennusluvan hakemisesta maa-alueelle.

 • Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan tontin tai tilan omistajaa tai haltijaa puistojen ja katujen osalta.
 • Naapurikiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot saa mittaustoimesta. Tarvittaessa on myös kuultava tienpitäjää sekä vesi/viemäri-, kaukolämpö-, sähkö- ja puhelinlaitosta.
 • Naapurin suostumus tarvitaan, jos rakennuksen etäisyys naapurin rajasta on kaava-alueen ulkopuolella on alle 5 metriä tai kaava-alueella alle 4 metriä.
 • Naapurin kuulemista ja suostumusta varten tarvittavia lomakkeita voi tulostaa kohdasta lomakkeet tai pyytää sähköpostilla rakennusvalvonta (a) lieto.fi

Käytännössä tiedottamisen kuulemisen hoitaa rakennusluvan hakija henkilökohtaisella käynnillä naapurien luona ja esittää suunnitelmat, joihin voi myös pyytää kuittauksen lomakkeen sijasta.

Samassa yhteydessä kannattaa myös pyytää tarvittavat suostumukset esim. rajan läheisyydestä tai jätevesien johtamisesta.

Tarvittaessa tiedottamisen hoitaa Liedon kaupunki. Tästä veloitetaan 25 euroa kuultavaa naapuria kohden ja aikaa kuluu 3-4 viikkoa lupakäsittelyn lisäksi.