Yleishyödylliset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan myönnettävät perus- ja kohdeavustukset.

Yleishyödyllisistä avustusta voi hakea Liedossa tapahtuvaan ja lietolaisiin kohdistuvaan harrastustoimintaan tai yleishyödylliseen kohteeseen, johon ei voi saada avustusta kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan perus- tai kohdeavustuksista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi tarvittaessa siirtää hakemuksen em. avustusten jaon yhteyteen.

Yleishyödyllistä avustusta voidaan myöntää paikallisten yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen.

Yleishyödyllisiin avustuksiin on käytössä vuonna 2021 8.000 €.

Yleishyödylliset perusavustukset

Yleishyödyllistä avustusta voidaan myöntää paikallisten yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen.

Yleishyödyllisiin avustuksiin on käytössä vuonna 2021 8.000 €.

Avustuksen ehdot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksissa on jakoperiaate, jolloin rekisteröity yhdistys/seura tai muu hakija voi saada vain yhtä kunnan avustusta.

Yleishyödyllisen perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

3. Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).

4. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä, josta selviää avustuksen tarkempi käyttöselvitys ja käyttötilitys.

Yleishyödyllisen perusavustuksen myöntämiseen vaikuttavat:

1. Yhdistyksen toiminnan määrää, laatu ja monipuolisuus

2. Jäsenmäärä ja lietolaisten jäsenten määrä

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Avustushakemuksen allekirjoitus

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.

Avustusten maksaminen

Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta.
Kohdeavustusta voi hakea yhdistys tai ryhmä, joka ei saa perusavustusta Liedon kunnan muista avustusmäärärahoista. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan merkitykseen.

Kohdeavustusta voi hakea:
– jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtumaan
– irtaimen omaisuuden hankintoihin
– koulutustapahtumiin: koulutusmaksu
– materiaalikuluihin
– jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus
– uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus

Kohdeavustusta ei voi hakea:
– kiinteistö- tai vuokrakuluihin
– matkakuluihin, päivärahoihin tai polttoainekuluihin
– erillisiin majoituskorvauksiin

Hakemuksen tulee olla kahden täysi-ikäisen jäsenen (rekisteröimätön hakija) tai yhdistyksen (rekisteröity) nimikirjoittajien allekirjoittama.

Kohdeavustuksen avustusehdot

Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selville seuraavat asiat:

1. Anottava euromäärä ja tarkka selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa erillisellä liitteellä.

2. Kohderyhmä, jolle tarjottava toiminta on kohdennettu

3. Hankkeen eritelty kustannusarvio: tulot ja menot

4. Koulutusavustus: hake­muksesta on käytävä selville kurssin aika, paikka, ohjel­ma ja kurssille osallistujat sekä kuittikopiot kurssi­maksuis­ta.

5. Yhdistyksen on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus / tilintarkastuskertomus sekä toimin­tasuunnitelma ja talousar­vio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.

6. Uusien hakijoiden/yhdistysten on toimitetta­va myös yhdistyksen säännöt.

Avustusten myöntäminen perustuu aina hyväk­syttäviin tosit­teisiin.

 Avustusten maksaminen

Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.

Kohdeavustus maksetaan, kun kunta on saanut tarvittavat selvitykset viimeistään kuukautta ennen toimintavuoden loppua.

Kohdeavustuksen käyttöselvitykseen on liitettävä:

– palkkatositteet, kuittikopiot sekä tili- ja toimintakertomus, josta selviää, miten avustus on käytetty.

Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 25.3. – 19.4.2021 kello 16.00 mennessä. Haku tapahtuu sähköisesti kunnan nettisivujen kautta.

Yleishyödyllisiin avustuksiin on käytössä 8.000 € vuonna 2021 .

Vuonna 2021 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat:

Erilaisissa kuntalaisia laajasti tavoittavissa ilmaisissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä.

Yleishyödyllisten avustusten haku

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella käyttämällä alla olevaa linkkiä.

Sähköinen hakulomake

Lähettäessänne sähköisen hakemuksen onnistuneesti, saatte kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli viestiä ei tule, niin varmistukaa, että hakemuksenne on saapunut perille.

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn. 

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä: kulttuuriavustus.

Avustushakemukseen tulee liittää

1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

2. Talousarvio

3. Edellisen vuoden toimintakertomus

4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto

5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)

6. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

 

Uudet hakijat

Uusi nuorisoyhdistys tai urheiluseura on oikeutettu hakemaan avustusta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Yhdistys tai seura on rekisteröitynyt

2. Yhdistyksellä on voimassa olevat säännöt

3. Yhdistys tai seura on toiminut vähintään vuoden ja yhdistyksellä on esittää toiminnastaan toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat

Liikuntasihteeri
Närvi Mika
0500805295
mika.narvi@lieto.fi