Yleishyödylliset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan myönnettävät perus- ja kohdeavustukset.

Yleishyödyllisistä avustusta voi hakea Liedossa tapahtuvaan ja lietolaisiin kohdistuvaan harrastustoimintaan tai yleishyödylliseen kohteeseen, johon ei voi saada avustusta kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan perus- tai kohdeavustuksista. Hakijaksi kelpaa vain
lietolainen (kotipaikka Lieto) rekisteröity yhdistys tai ryhmä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi tarvittaessa siirtää hakemuksen em. avustusten jaon yhteyteen.

Yleishyödyllistä avustusta voidaan myöntää paikallisten yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.

Yleishyödyllisiin avustuksiin on käytössä vuonna 2024 14.000 €.

Yleishyödylliset perusavustukset

Yleishyödyllistä avustusta voidaan myöntää paikallisten yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen.

Yleishyödyllisiin avustuksiin on käytössä vuonna 2024 14.000 €.

Avustuksen ehdot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksissa on jakoperiaate, jolloin rekisteröity yhdistys/seura tai ryhmä voi saada vain yhtä kaupungin avustusta. Pois lukien liikunnan perhe- ja höntsäliikunnan kehittämisavustus.

Yleishyödyllisiä perusavustuksia ei enää myönnetä koulujen – ja päiväkotien
vanhempainyhdistyksille. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 10/14.5.2019 päätös)

Avustuksen saamisen edellytys on, että avustusta hakeva yhdistys on rekisteröitynyt Lähellä.fi -palveluun. Ohje rekisteröitymiseen tästä.

Yleishyödyllisen perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

3. Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).

4. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä, josta selviää avustuksen tarkempi käyttöselvitys ja käyttötilitys.

Yleishyödyllisen perusavustuksen myöntämiseen vaikuttavat:

1. Yhdistyksen toiminnan määrää, laatu ja monipuolisuus

2. Jäsenmäärä ja alle 29 vuotiaiden jäsenten määrä

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Avustushakemuksen allekirjoitus

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai ryhmä.

Avustusten maksaminen

Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta.
Kohdeavustusta voi hakea yhdistys tai ryhmä, joka ei saa perusavustusta Liedon kaupungin muista avustusmäärärahoista. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan merkitykseen.

Kohdeavustusta voi hakea:
– jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtumaan
– irtaimen omaisuuden hankintoihin
– koulutustapahtumiin: koulutusmaksu
– materiaalikuluihin
– uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus

Kohdeavustusta ei voi hakea:
– kiinteistö- tai vuokrakuluihin
– matkakuluihin, päivärahoihin tai polttoainekuluihin
– erillisiin majoituskorvauksiin

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Kohdeavustuksen avustusehdot

Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selville seuraavat asiat:

1. Anottava euromäärä ja tarkka selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa erillisellä liitteellä.

2. Kohderyhmä, jolle tarjottava toiminta on kohdennettu

3. Hankkeen eritelty kustannusarvio: tulot ja menot

4. Koulutusavustus: hake­muksesta on käytävä selville kurssin aika, paikka, ohjel­ma ja kurssille osallistujat sekä kuittikopiot kurssi­maksuis­ta.

5. Yhdistyksen on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus / tilintarkastuskertomus sekä toimin­tasuunnitelma ja talousar­vio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.

6. Uusien hakijoiden/yhdistysten on toimitetta­va myös yhdistyksen säännöt.

Avustusten myöntäminen perustuu aina hyväk­syttäviin tosit­teisiin.

 Avustusten maksaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee avustushakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Kun hakija on saanut tiedon päätöksestä (tiedoksisaanti), käynnistyy 14 päivän aika, jolloin päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Kohdeavustus maksetaan aikaisintaan, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut.

Kohdeavustuksen käyttöselvitys ja tositteet pitää toimittaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta tai hankinnasta, kuitenkin viimeistään pe 8.11.2024. Yhteystiedot näet alta kohdasta Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen.

Kohdeavustuksen käyttöselvitykseen on liitettävä:

– palkkatositteet, kuittikopiot sekä tili- ja toimintakertomus, josta selviää, miten avustus on käytetty.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on 25.3. – 19.4.2024 kello 14.00 mennessä. Haku tapahtuu sähköisesti kaupungin nettisivujen kautta.

Yleishyödyllisiin avustuksiin on käytössä 14.000 € vuonna 2024 .

Vuonna 2024 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat:

Erilaisissa kaupunkilaisia laajasti tavoittavissa ilmaisissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä.

Yleishyödyllisten avustusten haku

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake avautuu tästä linkistä.

Lähettäessänne sähköisen hakemuksen onnistuneesti, saatte kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli viestiä ei tule, niin varmistukaa, että hakemuksenne on saapunut perille.

Rekisteröidy Lähellä.fi verkkopalveluun

Avustuksen hakijan tulee rekisteröityä Lähellä.fi -verkkopalveluun. Lähellä.fi -verkkopalvelu kokoaa yhdistysten ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen.

Lähellä.fi-verkkopalvelu on maksuton viestintäkanava yleishyödyllistä toimintaa tarjoaville yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille.

Palvelun avulla yleishyödylliset toimijat saavat toiminnalleen näkyvyyttä ja lisää osallistujia toimintaansa.

Rekisteröidy ja tule mukaan Lähellä.fi-palveluun

Lisätietoja: Liedon kaupungin verkkosivut:

Harrastuksia, toimintaa, tukea ja vapaaehtoistehtäviä – Lieto

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn. 

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä: yleishyödyllinen avustus.

Avustushakemukseen tulee liittää

1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

2. Talousarvio

3. Edellisen vuoden toimintakertomus

4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto

5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)

6. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

 

Uudet hakijat

Uusi nuorisoyhdistys tai urheiluseura on oikeutettu hakemaan avustusta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Yhdistys tai seura on rekisteröitynyt

2. Yhdistyksellä on voimassa olevat säännöt

3. Yhdistys tai seura on toiminut vähintään vuoden ja yhdistyksellä on esittää toiminnastaan toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat

Vapaa-aikapalveluiden vastaava
Tamminen Marjaana
0505690952
Liikunnanohjaaja
Heikkinen Valtteri
050 080 5295