Maataloustuet

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Maataloustukia haetaan sähköisesti Viljelijän verkkoasiointipalvelu Vipussa.

Liedon maaseutupalveluissa neuvomme ja autamme näissä asioissa sinua.

Koulutukset

Kotieläinkoulutukset

MTK Varsinais-Suomen Kohti Tulevaa – hanke järjestää kotieläintuki-infot Teams-yhteydellä yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa, sika- ja siipikarjatilojen kotieläinpäivässä myös Satakunnan ELY-keskus on mukana.

Perjantaina 20.1. klo 10-14:30 Nauta-, lammas- ja vuohitalouden tuet

Keskiviikkona 25.1. klo 10-14 Sika- ja siipikarjatalouden tuet

Ilmoittautumislinkki ja ohjelmat MTK Varsinais-Suomi koulutukset

Koulutusmateriaalit ja videotallenteet

Koulutusmateriaalit ja videotallenteet koulutuksista Varsinais-Suomessa:

Ajankohtaista

Korvauskelpoisuus on peruslohkolla oleva ominaisuus. Jos lohko on korvauskelpoinen, voit saada siitä useampia tukia kuin muusta maatalousmaasta.

Uusia peruslohkoja on mahdollista saada korvauskelpoiseksi tilusjärjestelyjen kautta. Joissain tilanteissa korvauskelpoisuus on mahdollista siirtää peruslohkolta toiselle.

Mahdollisuus korvauskelpoisuuden siirtoon lohkolta toiselle laajenee siten, että jatkossa siirto on mahdollista myös aktiiviviljelijän ja maanomistajan välillä, kun lohkot sijaitsevat saman ELY-keskuksen alueella. Asetuksessa säädetään käytäntöjen reunaehdoista.

Lohkojen korvauskelpoisuus on vaatimuksena ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen ja luomun maksulle.

Eläintuet haetaan heti vuoden alussa

Alkuvuodesta 2023 voit hakea seuraavia eläintukia:

emo- ja lypsylehmäpalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
sonnipalkkio (Manner-Suomen AB-alue, C-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
ulkosaariston nautapalkkio (AB-alue)
teurashiehopalkkio (AB-alue)
uuhipalkkio (Manner-Suomen AB-alue, AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa)
kuttupalkkio (AB-alue)
teuraskaritsa ja -kilipalkkio

eläinten hyvinvointikorvaus

sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus

Mikä muuttuu eläintuissa? – Ruokavirasto

Eläintuet – Ruokavirasto

Eläintukien hakuopas 2023 – Ruokavirasto

Neuvontakorvaus

Viljelijä voi saada EU-maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–2027. Neuvonta on viljelijälle edelleen maksutonta – viljelijä maksaa vain arvonlisäveron osuuden saamastaan neuvonnasta.

Neuvontaa antavat yksityiset neuvojat ja neuvontajärjestöt.

Neuvontaa voi saada eri aihepiireistä:

1. Maatilojen muutoskestävyys
2. Kilpailukyvyn parantaminen
3. Arvoketju
4. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia
5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat
6. Luonnon monimuotoisuus
7. Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät
8. Työllisyys ja kasvu
9. Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi

Maatilojen neuvonta – Ruokavirasto

Vuokrasopimukset pitää olla tehty tuenhakijan nimiin. Esim. sukupolvenvaihdoksissa, yhtymissä ja osakeyhtiöissä huomioitava asia.

Vuodesta 2023 alkaen tarkastetaan peltojen hallinta vuosittaisella otannalla (tukihaun jälkeen). Vuokrasopimukset tulee säilyttää tilalla.

Tukioikeuksia ei enää siirrellä.

Vipu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu. Vipu-palvelussa voit asioida sähköisesti sekä tarkastella oman maatilasi tukihakemustietoja, maksuja ja karttakuvia. Voit selailla maatilasi tietoja ja hyödyntää karttatoimintoja myös tukihaun ulkopuolella.

Vipu-mobiili on viljelijän ja hallinnon väliseen tiedonvaihtoon toteutettu sovellus älypuhelimeen. Sovelluksen ensimmäisessä versiossa näytetään viljelijälle tiedot maksetuista tuista tiettynä vuonna samaan tapaan kuin Vipussa. Tämän lisäksi valvonnassa olleet tilat voivat vastata sovelluksen avulla selvityspyyntöihin, joita tarkastaja on mahdollisesti määrännyt kasvulohkolle. Vastaaminen liitetään kuva kasvulohkolta oikeasta suunnasta.

Vain tilan ensisijaiset viljelijät pääsevät alkuvaiheessa käyttämään Vipu-mobiilia.

Sovelluksen kehittäminen jatkuu toiminto kerrallaan. Ota sovellus käyttöön!

Vuodesta 2023 alkaen haetaan seuraavia tukia:
Perustulotuki n. 138,-/ha
Uudelleenjakotulotuki n. 17,-/ha (50 ha asti)
Tärkkelysperunapalkkio n. 570,-
Erikoiskasvipalkkio n. 120,- (valkuaiskasvit, öljykasvit, sokerijuurikas, linssi ja tattari sekä AB- tukialueen avomaanvihannekset)
Nuorten viljelijöiden tulotuki n. 88,-/ha (150 ha asti)
Ekojärjestelmätuki
1 vuotiset toimenpiteet valittavissa:
Talviaikainen kasvipeite n. 50,-/ha (sitoumuskausi 30.10.-15.4./16.5) Jos ala on aitoa kasvipeitettä tai sänkeä, niin kyseiselle alalle voidaan maksaa kasvipeitteisyyden tuki vaikka sillä täytetään myös ehdollisuuden vähimmäiskasvipeitteen vaatimusta.
Luonnonhoitonurmi n. 65,-/ha
Viherlannoitusnurmi n. 80,-/ha
Monimuotoisuuskasvit n. 300,-/ha

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki

Luonnonhaittakorvaus n. 217,-
Luomutuki 160,-/ha ja luomukotieläintuki 130,-/ha (johon eläinmäärä riittää), avomaanvihannekset 590,-/ha
Ympäristökorvaus (5 v. sitoumus, vähintään 5 ha/puutarhakasveja 1 ha)
Tilakohtainen toimenpide: 45,-/ha peltokasvit, 113 .-/ha puutarhakasvit sekä kumina,
kaksi tilakohtaista toimenpidettä valitaan vuosittain + lohkokohtaiset toimenpiteet seuraavista (alla):

Ympäristökorvauksen tilakohtaiset toimenpiteet (valittava kaksi joka vuosi):
Ilmasto- ja ympäristökoulutus 
Monivuotiset monimuotoisuuskaistat 
Maaperän seurantatieto 
Orgaaniset ravinteet 
Pölyttäjien ravintokasvit 
Täsmäviljelymenetelmät 
Kasvintuhoajien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset

ja lohkokohtaiset toimenpiteet:
Maanparannus- ja saneerauskasvit 190,- (20 %) 
Kerääjäkasvit 97,- (30 %) 
Kiertotalouden edistäminen 37,- (max. 80 %) 
Suojavyöhykkeet 350,- (max. 80 %)
Turvepeltojen nurmet 100,- 
Valumavesien hallinta 214,-/altakastelu, 77,-/säätösalaojat
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 500,- 
Lintupellot 600,- 

Ympäristösopimukset 
Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito:
o    460 tai 610 €/ha arvoluokan mukaan
o    1500 €/ha aitaamiskorvaus
o    2400 €/ha petoaitakorvaus
o    450 €/ha kunnostusraivauskorvaus
Kosteikkojen hoito 500,- 
Alkuperäisrotujen kasvattaminen
o    Suomenhevonen 350 €/ey
o    Nauta 683 €/ey
o    Kana 1014 €/ey
o    Vuohi 350 €/ey
o    Suomenlammas 300 €/ey
o    muut lampaat 350 €/ey
Alkuperäiskasvien ylläpito 400 € kasvilajiketta kohden

Uudistuksesta lisää Ruokaviraston sivuilla Maatalous – Ruokavirasto
Miten eläintuet muuttuvat Mikä muuttuu eläintuissa? – Ruokavirasto

Tukia saa vain aktiiviviljelijä

Jompi kumpi ehto tulee täyttyä:
– Päätoimiala on maatalous ja on alv-velvollisuus
tai
– Tilasi on saanut edellisenä vuonna EU:n suoria tukia enintään 5 000 euroa.

Päätoimiala ja arvonlisäverovelvollisuus tarkastellaan tukihaun yhteydessä Y-tunnuksesi perusteella. Tarvittaessa voi osoittaa maataloustoiminnan harjoittamisen myös muiden asiakirjojen avulla.

Tuensaajan pitää olla aktiiviviljelijä – Ruokavirasto

Ehdollisuus korvaa vuodesta 2023 alkaen aikaisemmat täydentävät ehdot. Täydentävien ehtojen lisäksi ehdollisuuden piiriin siirtyy osa nykyisistä viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen ehdoista.

Ehdollisuuden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona.

Jokainen tuenhakija tekee viimeistään kesäkuun alkupuolella tukihakemuksen ja jättää syksyllä syysilmoituksen.

Ehdollisuuden vaatimuksia

Pysyvä nurmi
Turvemaiden suojelu
Sängenpolttokielto
Fosforilannoitus
Veden ottamista koskevat ilmoitukset ja luvat
Maaperän pilaamisen kielto
Pohjaveden pilaamisen kielto
Eläinsuojien ympäristöluvat/ilmoitukset
Lannan käyttö ja käsittely
Suojakaista
Suojakaistat kaltevilla mailla
Vähimmäismaanpeite
Viljelykierto
Lintujen suojelu
Luonnon suojelu
Tuottamattomat alat, maisemapiirteet, puiden leikkauskielto, hukkakauran ja jättiputken torjunta
Pysyvät naturanurmet
Kasvinsuojeluaineiden käyttö
Kasvinsuojelu

Talviaikainen vähimmäismaanpeite (33%) Vuodesta 2023 lähtien 33 prosenttia pellon ja pysyvien kasvien alasta pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä. Kasvipeitteisyysvaatimuksen noudattamiseen on tulossa vuosille 2023 ja 2024 poikkeus tiloille, jotka tuottavat avomaavihanneksia tai perunaa. Kasvipeitteisyysvaatimuksen takia kaikkien tilojen pitää tehdä jatkossa syysilmoitus.

Fosforilannoituksen lannoitetasot. Typpi- ja fosforilannoituksen säännöt koskevat jatkossa kaikkia maatiloja riippumatta siitä, mitä tukia tila on hakenut.

Uudet alat
Kaiken maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 lähtien pysyvästi nurmikasvustolla. Alaa ei saa jatkossa kyntää.

Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai ollut aiemmin turvetuotannossa.

Ehto pysyvästä nurmikasvustosta ei koske alaa, joka on ollut viljelykelpoinen viimeistään 31.12.2022.

Ehdollisuuden opasta ei ole vielä julkaistu

Ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot – Ruokavirasto

Maatalouden tukioikeusjärjestelmä poistui vuoden 2022 lopussa.
Tähän asti viljelijä on tarvinnut tukioikeuksia tiettyjen maataloustukien saamiseksi. Vuodesta 2023 alkaen tuet perustuvat pellon pinta-alaan ilman erillistä tukioikeusjärjestelmää.

Tukioikeuslomakkeet 103A ja 103B ovat poistuneet käytöstä.

Haku- ja ilmoitusajat

EU:n eläinpalkkiot, eläinten hyvinvointikorvaus ja alkuperäisrotujen kasvattamissopimukset ovat haettava jatkossa vuosittain. Tukien haku tapahtuu jatkossa vain sähköisesti Vipu-palvelussa.

Eläinpalkkiot 9.1.-24.1.2023

Eläinten hyvinvointikorvaus 9.1.-2.2.2023

Eläinmääräilmoitus (vuodelta 2022) 2.2.2023 mennessä

Sika- ja siipikarjatalouden tuki arvioitu hakuaika 13.2.-2.3.2023

Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus arvioitu hakuaika 13.2.-2.3.2023

Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2022) arvioitu hakuaika 9.3.2023

Peltotukihaku kesäkuu? 2023
Syysilmoitus, vuodesta 2023 kaikille pakollinen, lokakuu? 2023

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä ajoissa, voit turvata oikeutesi tukiin tai osiin niistä.

Ylivoimaiseksi esteeksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: tuensaajan kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys, tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus, kotieläinrakennuksen tuhoutuminen onnettomuudessa, eläinkulkutauti ja pakkolunastus.

Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen – Ruokavirasto

Muistathan ilmoittaa muutoksista. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

– tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
– tilinumero- ja osoitemuutokset
– muutokset tilan osallisissa (lomake 101D)
– ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156)
– asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin (lomake 457)
– ympäristökorvauksen sitoumuksen siirto esim. jatkajalle (lomake 160)
– rekisteröityminen rehuntuotannon alkutuotannon toimijaksi (lomake F)
– muutokset eläintenpitäjärekisteriin

Muutostilanteita on monenlaisia, helpointa on useasti soittaa ja kysyä miten muutoksessa toimitaan!

Oppaat, ohjeet

Ota yhteyttä

maaseututoimi@lieto.fi

Miten palvelimme, löysitkö etsimäsi?

Liedon maaseutupalveluiden palvelutyytyväisyyskysely 2023

Anna palautetta