Eläinten aiheuttamat vahingot

Korvausta eläinten aiheuttamiin vahinkoihin voi hakea hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamista vahingoista, jotka ovat kohdistuneet viljelyksiin, eläimiin, irtaimistoon tai poroihin.

Petoeläinten aiheuttamat vahingot

Suurpetojen aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta. Suurpetoja ovat karhu, ahma, susi ja ilves.

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vahvistetaan eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot.

Petovahingosta ilmoittaminen

Ilmoita suurpedon aiheuttamasta vahinko aina välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (maaseutuasiamies), jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Vahinko korvataan, jos korvauksen määrä ylittää 170 euroa/hakija/kalenterivuosi.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla, Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131.

Jos vahinko sattuu viikonloppuna, etkä tavoita maaseutuasiamiestä, laita sähköpostilla ilmoitus ja soittopyyntö.

Korvaushakemus tulee toimittaa kuukauden kuluessa vahingosta. Korvaukset maksetaan heti käsittelyn jälkeen.

Hirvieläinvahingot viljelyksille

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.

Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot eli ns. riistavahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.

Vahingosta ilmoittaminen:

Ilmoita hirvieläimen aiheuttama viljelys- tai eläinvahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen joko puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella 148. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee viljelys- tai eläinvahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskeva arviokirjan. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja.

Ota yhteyttä

maaseututoimi@lieto.fi