Nuorisotoiminta-avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää paikallisille nuorisoyhdistyksille myönnettävät perus- ja kohdeavustukset sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan myönnettävät kohdeavustukset.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan Liedon kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittavaa rekisteröityä yhdistystä, jonka jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

Nuorten itsensä järjestämä toiminta tarkoittaa nuorten vapaita toimintaryhmiä, jossa toimii vähintään kolme henkilöä. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee kaksi kolmasosaa olla alle 29-vuotiaita.

Perusavustusta voidaan myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Perusavustus voidaan myöntää myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen.

Perusavustuksen avustusehdot
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksissa on jakoperiaate, jolloin rekisteröity yhdistys/seura tai muu hakija voi saada vain yhtä kunnan avustusta.

Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

• Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
• Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
• Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys).
• Lisäksi järjestön tulee osoittaa avustushakemuksessa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta).

Perusavustuksen myöntämiseen vaikuttavat:

1. Yhdistyksen toiminnan määrää, laatu ja monipuolisuus
2. Jäsenmäärä sekä alle 29 –vuotiaiden lasten ja nuorten osuus seuran jäsenistä.
3. Toimintapaikkojen määrä sekä toiminnan alueellinen jakautuminen.

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankintamenoja).
Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Avustushakemuksen allekirjoitus:
Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.
Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.

Avustusten maksaminen:
Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta.
Kohdeavustusta voi hakea yhdistys tai ryhmä, joka ei saa perusavustusta Liedon kunnan muista avustusmäärärahoista. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan merkitykseen nuorisopolitiikan ja -kasvatuksen kannalta.

Kohdeavustusta voi hakea:
– jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtumaan
– irtaimen omaisuuden hankintoihin
– koulutustapahtumiin: koulutusmaksu
– materiaalikuluihin
– uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus

Kohdeavustusta ei voi hakea:
– kiinteistö- tai vuokrakuluihin
– matkakuluihin, päivärahoihin tai polttoainekuluihin
– erillisiin majoituskorvauksiin

Kohdeavustuksen avustusehdot:

Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selville seuraavat asiat:

1. Anottava euromäärä ja tarkka selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa erillisellä liitteellä.
2. Kohderyhmä, jolle tarjottava toiminta on kohdennettu
3. Hankkeen eritelty kustannusarvio: tulot ja menot
4. Koulutusavustus: hakemuksesta on käytävä selville kurssin aika, paikka, ohjelma ja kurssille osallistujat sekä kuittikopiot kurssimaksuista.
5. Yhdistyksen on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus / tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.
6. Uusien hakijoiden/yhdistysten on toimitettava myös yhdistyksen säännöt.

Avustusten myöntäminen perustuu aina hyväksyttäviin tositteisiin.

Avustusten maksaminen:
Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.
Kohdeavustus maksetaan, kun kunta on saanut tarvittavat selvitykset viimeistään kuukautta ennen toimintavuoden loppua.

Kohdeavustuksen käyttöselvitykseen on liitettävä:
palkkatositteet, kuittikopiot sekä tili- ja toimintakertomus, josta selviää, miten avustus on käytetty.

Avustushakemuksen allekirjoitus:
Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.
Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.
Hakemuksen tulee olla kahden täysi-ikäisen jäsenen (rekisteröimätön hakija) tai yhdistyksen (rekisteröity) nimikirjoittajien allekirjoittama.

Nuorten itsensä järjestämä toiminta tarkoittaa lietolaisten nuorten vapaita toimintaryhmiä, jossa toimii vähintään kolme henkilöä. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee kaksi kolmasosaa olla alle 29-vuotiaita.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta.
Kohdeavustusta voi hakea yhdistys tai ryhmä, joka ei saa perusavustusta Liedon kunnan muista avustusmäärärahoista. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan merkitykseen nuorisopolitiikan ja -kasvatuksen kannalta.

Kohdeavustusta voi hakea:
– jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtumaan.
– irtaimen omaisuuden hankintoihin
– koulutustapahtumien matkakuluihin
– materiaalikuluihin

Kohdeavustusta ei voi hakea:
– kiinteistö tai vuokrakuluihin
– polttoaine tai yleisiin matkakuluihin
– koulutus päivärahoihin
– erillisiin majoituskorvauksiin

Kohdeavustuksen avustusehdot:

Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selville seuraavat asiat:

1. Anottava euromäärä ja tarkka selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa erillisellä liitteellä.
2. Kohderyhmä, jolle tarjottava toiminta on kohdennettu
3. Hankkeen eritelty kustannusarvio: tulot ja menot
4. Koulutusavustus: hakemuksesta on käytävä selville kurssin aika, paikka, ohjelma ja kurssille osallistujat sekä kuittikopiot kurssimaksuista.

Avustusten myöntäminen perustuu aina hyväksyttäviin tositteisiin.

Avustusten maksaminen:
Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.
Kohdeavustus maksetaan, kun kunta on saanut tarvittavat selvitykset viimeistään kuukautta ennen toimintavuoden loppua.

Kohdeavustuksen käyttöselvitykseen on liitettävä:
palkkatositteet, kuittikopiot sekä tili- ja toimintakertomus, josta selviää, miten avustus on käytetty.

Avustushakemuksen allekirjoitus:
Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla lietolainen ja ryhmän toiminnasta vastaava henkilö. Avustuksen hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka lieto) toimintaryhmä.

Avustushaku 2022
Vuoden 2022 avustusten hakuaika on 25.3. – 19.4.2022 kello 16.00 mennessä.

Sähköinen lomake, nuorisotoiminnan avustushakemus

Nuorisotoiminta-avustuksiin on käytössä 27.000 € vuonna 2022.

Vuonna 2022 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat:

Erilaisissa kuntalaisia laajasti tavoittavissa ilmaisissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä.

Nuorisotoiminnan perusavustushaku

Lähettäessänne sähköisen hakemuksen onnistuneesti, saatte kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli viestiä ei tule, niin varmistukaa, että hakemuksenne on saapunut perille.
Avustushakemusten liitteet
Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä: nuorisotoiminta-avustus.

Avustushakemukseen tulee liittää:
1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
2. Talousarvio
3. Edellisen vuoden toimintakertomus
4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
6. Lisäksi järjestön tulee osoittaa avustushakemuksessa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta).
7. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Uudet hakijat

Uusi nuorisoyhdistys tai urheiluseura on oikeutettu hakemaan avustusta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

– yhdistys tai seura on rekisteröitynyt
– yhdistyksellä on voimassa olevat säännöt
– yhdistys tai seura on toiminut vähintään vuoden ja yhdistyksellä on esittää toiminnastaan toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat

Vapaa-aikasuunnittelija
Tamminen Marjaana
050 5690 952
marjaana.tamminen@lieto.fi