Nuorisotoiminta-avustukset

Liedon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia paikallisille nuorisoyhdistyksille sekä lietolaisten nuorten itse järjestämään toimintaan. Nuorisoyhdistykset voivat hakea perus- tai kohdeavustusta, muut ryhmät kohdeavustusta.

Avustuksia haetaan keväisin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päättämänä ajankohtana sähköisellä lomakkeella, jonka linkki avautuu tälle sivulle kohtaan Nuorisotoiminta-avustusten hakeminen. Kyseisestä kohdasta näet myös tarkan hakuajan. Yhdistys tai ryhmä voi hakea vain yhtä avustusta per vuosi.

Paikallinen nuorisoyhdistys tarkoittaa Liedon kaupungin alueella nuorisotoimintaa harjoittavaa rekisteröityä yhdistystä, jonka jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

Nuorten itsensä järjestämä toiminta tarkoittaa nuorten vapaita, vähintään kolmen hengen toimintaryhmiä. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään kaksi kolmasosaa olla alle 29-vuotiaita.

Perusavustuksella tuetaan paikallisten nuorisoyhdistysten sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Avustusta voi hakea lietolainen yhdistys tai seura (kotipaikka Lieto), jonka jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

Avustusta voi hakea nuorisoyhdistys,
– joka on toiminut vähintään vuoden
– joka on rekisteröitynyt yhdistysrekisteriin sekä Lähellä.fi-palveluun
– jolla on voimassa olevat säännöt
– jolla on esittää toiminnastaan toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat ja muut vaadittavat dokumentit (ks. tarkempi ohje alta kohdasta Perusavustuksen hakeminen).

Perusavustuksen myöntämiseen vaikuttavat yhdistyksen tai seuran
1. toiminnan määrä, laatu ja monipuolisuus
2. jäsenmäärä sekä alle 29-vuotiaiden nuorten ja lasten osuus jäsenistä
3. toimintapaikkojen määrä sekä toiminnan alueellinen jakautuminen.

Perusavustuksen hakeminen

Avustusta haetaan keväisin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päättämänä ajankohtana, joka ilmoitetaan tämän sivun kohdassa Nuorisotoiminta-avustusten hakeminen. Kyseiseen kohtaan avautuu myös linkki sähköiseen lomakkeeseen, jonka kautta haku tapahtuu.

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Kuvaa hakemuksessa huolellisesti yhdistyksen lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus, sen osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta sekä toimintamuodot. Kerro yhdistyksen toimintapaikoista ja niistä aiheutuvista kuluista. Erittele myös tilinpäätöksestä ja talousarviosta varsinaiset toimintakulut (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto- tai varainhankintamenoja). Tarvittaessa voit tehdä erillisen liitteen.

Liitä hakemukseen seuraavat dokumentit:
1. kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
2. kuluvan vuoden talousarvio
3. edellisen vuoden toimintakertomus
4. edellisen vuoden tilinpäätös
5. edellisen vuoden tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus
6. tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto (joko erillisenä tai sisältyen tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomukseen)
7. yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)
8. selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys).

Kaikki liitteet pitää toimittaa haun sulkeutumiseen mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Perusavustusten myöntäminen ja maksaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee avustushakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Kun hakija on saanut tiedon päätöksestä (tiedoksisaanti), käynnistyy 14 päivän aika, jolloin päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Perusavustus maksetaan, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut.

Avustus pitää käyttää samana vuonna kuin se on myönnetty.

Kohdeavustus tarkoittaa kertaluonteista avustusta. Avustusta voi hakea lietolainen yhdistys tai seura (kotipaikka Lieto), jonka jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

Avustuksen myöntämisessä pidetään tärkeänä, että toiminta tukee nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Avustusta voi hakea nuorisoyhdistys,
– joka on toiminut vähintään vuoden
– joka on rekisteröitynyt yhdistysrekisteriin sekä Lähellä.fi-palveluun
– jolla on voimassa olevat säännöt
– jolla on esittää toiminnastaan toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat ja muut vaadittavat dokumentit (ks. tarkempi ohje alta kohdasta Kohdeavustuksen hakeminen).

Kohdeavustusta voi hakea
– johonkin erityiseen ja tiettynä ajankohtana järjestettävään tapahtumaan
– irtaimen omaisuuden hankintoihin, isoihin tai pieniin
– koulutustapahtumien koulutusmaksuihin
– materiaalikuluihin
– uusien työmuotojen kokeiluun.

Kohdeavustusta ei voi hakea
– kiinteistö- tai vuokrakuluihin
– matkakuluihin, päivärahoihin tai polttoainekuluihin
– erillisiin majoituskorvauksiin.

Hae rohkeasti kaikenlaisiin ideoihin! Avustuksista päätetään aina tapauskohtaisesti. Huomaa kuitenkin, että aivan vuoden lopussa oleviin tapahtumiin tms. avustusta ei voi saada, koska avustus maksetaan vasta sitten, kun lautakunta on saanut käyttöselvityksen ja tositteet kuluista (ks. lisätietoa alta kohdasta Kohdeavustusten myöntäminen ja maksaminen).

Kohdeavustuksen hakeminen

Avustusta haetaan keväisin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päättämänä ajankohtana, joka ilmoitetaan tämän sivun kohdassa Nuorisotoiminta-avustusten hakeminen. Kyseiseen kohtaan avautuu myös linkki sähköiseen lomakkeeseen, jonka kautta haku tapahtuu.

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Ilmoita hakemuksessa tarkasti seuraavat asiat:
1. Anottava euromäärä ja tarkka selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta.
2. Kohderyhmä, jolle tarjottava toiminta on tarkoitettu.
3. Hankkeen eritelty kustannusarvio: tulot ja menot.
4. Jos haet koulutusavustusta, ilmoita kurssin aika, paikka, ohjelma ja kurssille osallistujat sekä kuittikopiot tai arvio kurssimaksuista.

Tarvittaessa voit tehdä erillisen liitteen.

Liitä hakemukseen seuraavat dokumentit:
1. kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
2. kuluvan vuoden talousarvio
3. edellisen vuoden toimintakertomus
4. edellisen vuoden tilinpäätös
5. edellisen vuoden tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus
6. tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto (joko erillisenä tai sisältyen tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomukseen)
7. yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)
8. selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys).

Kaikki liitteet pitää toimittaa haun sulkeutumiseen mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Kohdeavustusten myöntäminen ja maksaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee avustushakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Kun hakija on saanut tiedon päätöksestä (tiedoksisaanti), käynnistyy 14 päivän aika, jolloin päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Kohdeavustus maksetaan aikaisintaan, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut.

Jos tarkat kulut eivät ole tiedossa avustuksen hakuhetkellä, päätös tehdään arvion perusteella. Tarkka summa varmistuu ja avustus maksetaan vasta, kun hakija toimittaa lautakunnalle avustuksen käyttöselvityksen ja tositteet kuluista.

Käyttöselvitys on raportti, jossa hakija selvittää sanallisesti ja laskelmien avulla, miten avustus on käytetty.

Lisäksi käyttöselvitykseen pitää liittää
– kuittikopiot
– todennettavissa olevat palkkatositteet, jos on maksettu palkkaa.

Selvitys ja tositteet pitää toimittaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta tai hankinnasta, kuitenkin viimeistään marraskuussa olevaan määräpäivään mennessä. Tarkan päivämäärän ja ohjeet löydät hakulomakkeesta ja alta kohdasta Nuorisotoiminta-avustusten hakeminen.

Avustus pitää käyttää samana vuonna kuin se on myönnetty.

Nuorten itsensä järjestämä toiminta tarkoittaa nuorten vapaita, vähintään kolmen hengen toimintaryhmiä. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään kaksi kolmasosaa olla alle 29-vuotiaita.

Kohdeavustus tarkoittaa kertaluonteista avustusta. Avustusta voi hakea vain lietolainen toimintaryhmä (vastuuhenkilön kotikunta Lieto).

Avustuksen myöntämisessä pidetään tärkeänä, että toiminta tukee nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Kohdeavustusta voi hakea
– johonkin erityiseen ja tiettynä ajankohtana järjestettävään tapahtumaan
– irtaimen omaisuuden hankintoihin, isoihin tai pieniin
– koulutustapahtumien koulutusmaksuihin
– materiaalikuluihin.

Kohdeavustusta ei voi hakea
– kiinteistö- tai vuokrakuluihin
– matkakuluihin, päivärahoihin tai polttoainekuluihin
– erillisiin majoituskorvauksiin.

Hae rohkeasti kaikenlaisiin ideoihin! Avustuksista päätetään aina tapauskohtaisesti. Huomaa kuitenkin, että aivan vuoden lopussa oleviin tapahtumiin tms. avustusta ei voi saada, koska avustus maksetaan vasta sitten, kun lautakunta on saanut käyttöselvityksen ja tositteet kuluista (ks. lisätietoa alta kohdasta Kohdeavustusten myöntäminen ja maksaminen).

Kohdeavustuksen hakeminen

Avustusta haetaan keväisin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päättämänä ajankohtana, joka ilmoitetaan tämän sivun kohdassa Nuorisotoiminta-avustusten hakeminen. Kyseiseen kohtaan avautuu myös linkki sähköiseen lomakkeeseen, jonka kautta haku tapahtuu.

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla lietolainen ja vastata ryhmän toiminnasta.

Ilmoita hakemuksessa tarkasti seuraavat asiat:
1. Anottava euromäärä ja tarkka selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta.
2. Kohderyhmä, jolle tarjottava toiminta on tarkoitettu.
3. Hankkeen eritelty kustannusarvio: tulot ja menot.
4. Jos haet koulutusavustusta, ilmoita kurssin aika, paikka, ohjelma ja kurssille osallistujat sekä kuittikopiot tai arvio kurssimaksuista.

Tarvittaessa voit tehdä erillisen liitteen.

Kaikki tiedot pitää toimittaa haun sulkeutumiseen mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Kohdeavustusten myöntäminen ja maksaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee avustushakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Kun hakija on saanut tiedon päätöksestä (tiedoksisaanti), käynnistyy 14 päivän aika, jolloin päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Kohdeavustus maksetaan aikaisintaan, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut.

Jos tarkat kulut eivät ole tiedossa avustuksen hakuhetkellä, päätös tehdään arvion perusteella. Tarkka summa varmistuu ja avustus maksetaan vasta, kun hakija toimittaa lautakunnalle avustuksen käyttöselvityksen ja tositteet kuluista.

Käyttöselvitys on raportti, jossa hakija selvittää sanallisesti ja laskelmien avulla, miten avustus on käytetty.

Lisäksi käyttöselvitykseen pitää liittää
– kuittikopiot
– todennettavissa olevat palkkatositteet, jos on maksettu palkkaa.

Selvitys ja tositteet pitää toimittaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta tai hankinnasta, kuitenkin viimeistään marraskuussa olevaan määräpäivään mennessä. Tarkan päivämäärän ja ohjeet löydät hakulomakkeesta ja alta kohdasta Nuorisotoiminta-avustusten hakeminen.

Avustus pitää käyttää samana vuonna kuin se on myönnetty.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on 25.3.–19.4.2024 kello 14.00 asti.

Avustusta haetaan tästä linkistä avautuvalla sähköisellä lomakkeella.

Yhdistys tai ryhmä voi hakea vain yhtä avustusta per vuosi.

Kohdeavustuksen käyttöselvitys ja tositteet pitää toimittaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta tai hankinnasta, kuitenkin viimeistään pe 8.11.2024. Yhteystiedot näet alta kohdasta Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen.

Avustusten jakamisen painopisteet vuonna 2024

Vuonna 2024 nuorisotoiminta-avustuksiin on käytössä 33.500 €. Avustuksia myönnetään erityisesti erilaisiin kuntalaisia laajasti tavoittaviin ilmaisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään konkreettiseen toimintaan ja tekemiseen (konkreettisiin toimenpiteisiin).

Rekisteröidy Lähellä.fi-verkkopalveluun

Jos avustuksen hakijana on yhdistys, hakijan tulee rekisteröityä Lähellä.fi-verkkopalveluun. Lähellä.fi-verkkopalvelu kokoaa yhdistysten ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen.

Lähellä.fi-verkkopalvelu on maksuton viestintäkanava yleishyödyllistä toimintaa tarjoaville yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille. Palvelun avulla yleishyödylliset toimijat saavat toiminnalleen näkyvyyttä ja lisää osallistujia toimintaansa.

Ohjeet rekisteröitymiseen löydät Lähellä.fi-sivustolta alla olevasta linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen):

Lähellä.fi-palvelun käyttöohjeet

Lisätietoja löydät myös Liedon kaupungin verkkosivuilta (siirryt osioon Hallinto ja osallistuminen):

Harrastuksia, toimintaa, tukea ja vapaaehtoistehtäviä – Lieto

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Katso yltä tarkat ohjeet eri avustusten hakemiseen tarvittavista tiedoista ja liitteistä.

Kaikki vaaditut liitteet pitää toimittaa haun sulkeutumiseen mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn. Jos liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voi toimittaa osoitteella:

Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
PL 24
21421 Lieto

kuoreen merkintä ”nuorisotoiminta-avustus”.

Edellä olevaan osoitteeseen voi lähettää myös kohdeavustuksen käyttöselvityksen ja tositteet. Sähköisesti dokumentit voi hakuajan umpeutumisen jälkeen toimittaa vapaa-aikasuunnittelija Marjaana Tammisen sähköpostiin.

Kun sähköinen hakemus on lähetetty onnistuneesti, saat kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Jos viestiä ei tule, kannattaa varmistaa, että hakemus on saapunut perille.

Vapaa-aikapalveluiden vastaava
Tamminen Marjaana
0505690952
marjaana.tamminen@lieto.fi

Myös Leader Varsin hyvä jakaa avustuksia nuorisotoimintaan. NuorisoLeader-hanketuki on tarkoitettu nuorten itse ideoimaan ja toteuttamaan toimintaan. Tukea voi hakea ympäri vuoden.

NuorisoLeaderistä voit lukea lisää Leaderin omalta internetsivulta alla olevasta linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

NuorisoLeader-hanketuki

Vapaa-aikapalveluiden vastaava
Tamminen Marjaana
0505690952
marjaana.tamminen@lieto.fi