Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Ilmoitusvelvollisen henkilön ilmoittamat sidonnaisuudet julkaistaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tiedoissa verkkopalvelussa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvolliset henkilöt tekevät ilmoitukset oma-aloitteisesti.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Vanhentuneita tietoja ei saa jäädä rekisteriin.

Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt

  • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat

  • Kaupunginjohtaja
  • Kaupunginhallituksen esittelijä
  • Lautakuntien esittelijät