Sidonnaisuudet

Kuntalaki velvoittaa tietyt luottamushenkilöt ja viranhaltijat ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan.

Henkilön ilmoittamat sidonnaisuudet julkaistaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tiedoissa verkkopalvelussa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt

  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat

  • Kunnanjohtaja
  • Kunnanhallituksen esittelijä
  • Lautakuntien esittelijät