Tietoa kaavoituksesta

Kaavoitusohjelma 2024 – 2026

Kaupunginhallitus on 4.3.2024 hyväksynyt vuosien 2024 – 2026 kaavoitusohjelman osana käyttösuunnitelmaa.

Tontinluovutusohjelma 2024 – 2026

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 hyväksynyt vuosien 2024 – 2026 tontinluovutusohjelman osana talousarviota.

Kaavoituskatsaus 2024

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa antaa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Liedossa kaavoituskatsauksen toteuttamisesta vastaa kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Vuoden 2024 kaavoituskatsaus julkaistiin Lietonen -lehdessä ja jaettiin Turun Tienoon liitteenä 29.2.2024.

Kaavoitukseen osallistuminen

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt (mm. asukas- ja ympäristöyhdistykset, kylätoimikunnat), joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Osallistumalla kansalaiset saavat mielipiteensä ja näkemyksensä suunnittelijoiden tietoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavoituksen alkamisesta on aina tiedotettava (esim. kirje, paikallislehti, kaavoituskatsaus). Samalla kerrotaan myös osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkoittaa kaavoittajan laatimaa kirjallista esitystä kaavoitukseen liittyvistä keskeisistä seikoista. Suunnitelma tehdään, kun kaavan laatiminen aloitetaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan:

  • mitä kaavoitus koskee
  • mihin sillä pyritään
  • mitä vaikutuksia kaavalla on
  • ketkä ovat osallisia
  • miten ja milloin voi osallistua
  • miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan
  • kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa lisää tietoa

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen lyhyesti:

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
– Tiedottaminen
– Palautteen antaminen OAS:sta
– Esitys alueelliselle ympäristökeskukselle neuvotteluiden käymisestä OAS:n riittävyydestä

– Nähtävilläolo
– Esittelytilaisuus tarvittaessa
– Kirjeet osallisille
– Suullinen tai kirjallinen mielipide / huomautus

– Nähtävilläolo
– Muistutukset (vastaus pyydettäessä)
– Lausunnot (yhdistykset)

– Ilmoitus sitä pyytäneille
– Valitusoikeus (Hallinto-oikeus)
– Jatkovalitus (Korkein hallinto-oikeus)