2.23 Aseman SEO:n asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavassa on hieman laajennettu Aseman SEO:n huoltoaseman tonttia toteutuneen mukaiseksi ottaen huomioon kevyen liikenteen uudet suunnitelmat. Nykykaavassa oleva toteutumaton Kiilinpolku poistetaan ja kevyen liikenteen väylään varaudutaan Poikojantien varressa. Kiilinpolun alue yhdistetään viereiseen huoltoaseman tonttiin. Nykykaavan mukainen huoltoaseman korttelialue LH muutetaan merkinnäksi LH-1: Huoltoasemarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa lisäksi huoltamotoimintaa tukevia liike- ja tuotantotiloja.

Kaavassa on mukana myös SEO:n viereinen TY-kortteli, jonka radan viereiseen tonttiin yhdistetään kaupungilta vuokra-alueena ollut osa, joka on nykykaavassa rautatiealuetta. Loppuosa kaupungin omistamasta rautatiealueesta muutetaan suojaviheralueeksi EV.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 4.5. – 19.5.2023
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 8.6. 11.8.2023       
Kaavan hyväksyminen:
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.8.2023
Kaavan voimaantulo: 3.10.2023