2.20 Aseman ja Elotien YS-tontin asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Asemakaavan muutoksen luonnoksessa on Aseman alueelle tehty pieniä katualueen ja tonttien rajojen muutoksia sovitun mukaisesti. Osa rautatiealueesta LR on muutettu VP/s-alueeksi: Puisto, jolla ympäristö säilytetään.

Elotien YS-tontin alue on muutettu suurimmalta osaltaan lähivirkistysalueeksi VL. Päiväkodin alue ympäristöineen on osoitettu Lähipalvelurakennusten ja asuinpientalojen korttelialueeksi PL/AP. Palvelutoiminnan loputtua alue varataan asuntotuotantoa varten. Elotien ja Nisukujan kulmaukseen on osoitettu Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR. Alueen liito-oravatilanne selvitetään kaavaehdotusvaiheessa.

Asemamakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöhemmässä kokouksessaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 16.12.2021 – 17.1.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:
Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali