2.19 Tammentaan asemakaava

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kunta on ostanut alueelta tilan 423-450-4-32 tavoitteena laajentaa Asemanseudun pientaloaluetta Tammentaan alueen lounaispuolelle Ylikyläntien varteen. Yleiskaavassa alueen pohjoisosa on pientalovaltaista asuntoaluetta AP ja eteläosa maisemallisesti arvokasta peltoaluetta MA. Suurin osa alueesta on myös Aurajoen kansallismaisema-aluetta.

Asemakaavaehdotus on yleiskaavan mukainen ja kunnan alueelle on osoitettu 11 omakotitonttia. Tonttien keskikoko on noin 1300 m2. Rakentaminen kohdistuu aukeaman reunalle tukeutuen olemassa olevaan rakenteeseen. Alueelle kulku tulee nykyisen Ylikyläntien kautta.  Nykyinen tie toimii kevyen liikenteen väylänä ja vierelle on suunniteltu ajotietä. Kevyen liikenteen yhteys Aseman keskustaan kulkee Mannintien kautta ja myös alueen pohjoisosasta tutkitaan yhteyden järjestämistä Tammentaantielle.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 31.3. – 21.4.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 2.6. – 8.8.2022        
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Tammentaan
asemakaavan ehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 2.6. – 8.8.2022 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kunnan internet-sivuilla.

Mahdolliset muistutukset asemakaavasta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 8.8.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo@lieto.fi tai Liedon kunta, Kunnanhallitus, PL 24, 21421 Lieto.
(kunnantalo on suljettuna 4. – 29.7)

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki (lomalla 4.7. – 5.8) p. 050 315 0395 tai kaavoitus@lieto.fi.


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali