Liikunta-avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää lietolaisille urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitetuista avustusmäärärahoista.

Perusavustusta voidaan myöntää lietolaiselle rekisteröidylle urheiluseuralle.
Liedon liikuntatoimessa keskitytään lakisääteiseen toimintaan.

Liikuntalaki
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa koko vuoden toiminnan perusteella.

Perusavustuksen avustusehdot
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksissa on jakoperiaate, jolloin rekisteröity yhdistys/seura tai muu hakija voi saada vain yhtä kunnan avustusta.

Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat
• Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
• Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
• Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.

Perusavustukset jaetaan pisteytyksen perusteella.

Pisteytykseen vaikuttavat
1. Seuran toiminnan määrää, laatu ja monipuolisuus
Toiminnan määrää ja laatua arvioidaan mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamäärien perusteella.
2. Jäsenmäärä sekä lasten ja nuorten osuus seuran jäsenistä. Myös seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden koulutustaso ja määrä vaikuttavat.
3. Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot.
4. Toimintapaikkojen määrä sekä toiminnan alueellinen jakautuminen.
5. Seuran menestystaso.
6. Terveys- ja kuntoliikuntatapahtumien järjestäminen.

Avustushakemuksen allekirjoitus
Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.
Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.

Avustusten maksaminen
Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.
Kohdeavustus maksetaan, kun kunta on saanut tarvittavat selvitykset viimeistään kuukautta ennen toimintavuoden loppua.

Avustushaku 2021
Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 25.3. – 19.4.2021 kello 16.00 mennessä.

’Liikunta-avustuksiin on käytössä 60.400 € vuonna 2021 sekä suunnistuskartta-avustuksiin 5.000 €.

Vuonna 2021 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat:

1. Erilaisissa kuntalaisia laajasti tavoittavissa ilmaisissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä. Liikuntatoimen avustuksissa painopiste on edelleen harrastus- ja terveysliikunnan edistämisessä.
2. Liikuntatoimen avustuksissa on käytössä avustusten vastikkeellisuus. Urheiluseuran tulee osallistua vähintään yhteen-kahteen kunnan järjestämään liikuntatapahtumaan vuodessa seuran koosta riippuen.

Urheiluseurojen perusavustushaku:
Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella käyttämällä alla olevaa linkkiä.


Avustuksen sähköinen hakulomake

Liikunta-avustusta hakevien urheiluseurojen tulee lisäksi täyttää erillinen excel-taulukko, jonne merkitään seuran toimintapisteet vuodelta 2020.
Täytetty excel-taulukko palautetaan perusavustushakemuksen liitteenä.
Myös seuran kokonaispisteet lisätään perusavustushakemukseen.

Toimintapiste taulukko

Avustushakemusten liitteet:
Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä: liikunta-avustus.

Avustushakemukseen tulee liittää:
1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
2. Talousarvio
3. Edellisen vuoden toimintakertomus
4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien 5. 5. lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
6. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Uudet hakijat

Uusi nuorisoyhdistys tai urheiluseura on oikeutettu hakemaan avustusta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

– yhdistys tai seura on rekisteröitynyt

– yhdistyksellä on voimassa olevat säännöt

– yhdistys tai seura on toiminut vähintään vuoden ja yhdistyksellä on esittää toiminnastaan toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat

Vapaa-aikapalveluiden vastaava
Nuutinen Helinä
0505410406
helina.nuutinen@lieto.fi