7.04 Meijerin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda ulkoilureittiyhteys Hämeen Härkätieltä Paimionjoen rantaan ja osoittaa kaupungin omistama joen ranta-alue virkistysalueeksi. Näin turvataan jokirannan luontoarvoja ja säilytetään alueen yleiset virkistysmahdollisuudet.
Osittain toteutuneen rivitalokorttelin ajoliittymän paikkaa muutetaan ja kaupungin rivitalotontin rajoja tarkistetaan, kun taas olemassa olevan rivitalon tontti muodostetaan sen nykyisen kiinteistörajan mukaisesti. Kaikkien korttelialueiden sekä Hämeen Härkätien välinen rajalinja korjataan kulkemaan tiealueen kiinteistörajan mukaisesti. Uutta asemakaavaa muodostuu Hämeen Härkätien tiealueelle suunnittelualueen kohdalla.
Tavoitteena on lisäksi tarkistaa vanhan meijerikiinteistön asemakaavamerkintöjen sisältöä siten, että kiinteistöllä turvataan mahdollisuus asumiseen ja yritystoimintaan ottaen huomioon ympäristön erityispiirteet ja meijerirakennuksen suojeluarvot.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10.11. – 9.12.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 2.3.  31.3.2023
Kaavan hyväksyminen:
26.4.2023 kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 8.6.2023