2.18 Säkyläntien-Arosuontien työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Asemanseudulle laaditaan asemakaava Säkyläntien ja Arosuontien väliselle alueelle sekä teiden läheisyyteen. Asemakaavatyöllä kaavoitetaan yleiskaavan mukaisia työpaikkatontteja lisäämään alueen yritystonttitarjontaa. Kaavatyössä selvitetään myös kevyen liikenteen yhteyksiä. Alueelta on haettu biomassaterminaaliksi soveltuvaa tonttia. Kaavatyön aikana selvitetään toiminnon soveltuvuus alueelle. Kaavan laajennus korttelissa 25002 perustuu Tiemestarintien käännön yhteydessä tehtyyn maanvaihtoon ja samalla kaavoitetaan korttelin pohjoispuolinen alue vuoden 2014 luonnoksen pohjalta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 4.3. – 6.4.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 20.10. – 30.11.2022
Kaavan hyväksyminen: 23.10.2023 kaupunginvaltuusto
Kaavan voimaantulo:
5.12.2023