1.25 Teijulan laajennus, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu kokoojatie Vintalantieltä nykyisen Aromikukkarontien kohdalle. Myöhemmin kokoojatie jatkuisi kaakkoon / itään päin. Kevyen liikenteen väylään on varauduttu Vintalantien vierellä ja lisäksi kevyen liikenteen yhteyksiä on osoitettu Teijulantien ja Väljäntien välille asuinalueen kautta.

Varikon ja olevan asuinpientalojen korttelin välille on osoitettu uusi asuinpientalojen kortteli (AP). Suurehkoja omakotitontteja (AO) on osoitettu Aromikukkarontien eteläpuolelle pihakadun ympärille. Näiden välissä metsäkukkulan vierellä on keskeinen paikka uudelle leikkikentälle. Pohjoispuolelle on osoitettu rivitalokorttelit peltoalueen reunalle, muuten pelto on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA), jonka kautta avoin maisematila jatkuu Aurajoelta Kaskalan pelloille.

Kunnan varikon tonttia on hieman pienennetty Kuokkamaantien kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi ja toisaalta laajennettu lounaaseen päin. Laajennusalueelle on mahdollista rakentaa halli tai katos, joka toimisi myös näkö- ja melusuojana

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 17.12.2020 – 3.2.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 11.3. – 9.4.2021
Kaavan hyväksyminen:
31.5.2021, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo: 10.8.2021