7.04 Meijerin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda ulkoilureittiyhteys Hämeen Härkätieltä Paimionjoen rantaan ja osoittaa kaupungin omistama joen ranta-alue virkistysalueeksi. Näin turvataan jokirannan luontoarvoja ja säilytetään alueen yleiset virkistysmahdollisuudet.
Osittain toteutuneen rivitalokorttelin ajoliittymän paikkaa muutetaan ja kaupungin rivitalotontin rajoja tarkistetaan, kun taas olemassa olevan rivitalon tontti muodostetaan sen nykyisen kiinteistörajan mukaisesti. Kaikkien korttelialueiden sekä Hämeen Härkätien välinen rajalinja korjataan kulkemaan tiealueen kiinteistörajan mukaisesti. Uutta asemakaavaa muodostuu Hämeen Härkätien tiealueelle suunnittelualueen kohdalla.
Tavoitteena on lisäksi tarkistaa vanhan meijerikiinteistön asemakaavamerkintöjen sisältöä siten, että kiinteistöllä turvataan mahdollisuus asumiseen ja yritystoimintaan ottaen huomioon ympäristön erityispiirteet ja meijerirakennuksen suojeluarvot.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10.11. – 9.12.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 2.3.  31.3.2023
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Meijerin alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 2.-31.3.2023 Liedon kaupungintalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 301-304 sekä erityisaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 70303-70305 sekä virkistys-, katu- ja erityisaluetta.
Asemakaavalla muodostuu tiealuetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 31.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kaupungin kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali