2.18 Säkyläntien-Arosuontien työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Asemanseudulle laaditaan asemakaava Säkyläntien ja Arosuontien väliselle alueelle sekä teiden läheisyyteen. Säkyläntien – Arosuontien työpaikka-alueen asemakaava ja muutos on kunnanvaltuuston 9.11.2020 hyväksymän talousarvion yhteydessä hyväksytyn kaavoitusohjelman 2021-2023 mukainen hanke, jonka on arvioitu valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Asemanseudun työpaikkatonttivaranto on käymässä vähiin, joten kaavatyöllä kaavoitetaan yleiskaavan mukaisia työpaikkatontteja lisäämään alueen yritystonttitarjontaa. Kaavatyössä selvitetään myös kevyen liikenteen järjestämistä näiden uusien alueiden saavuttamiseksi sekä Säkyläntien varteen kuin myös Arosuontien varteen. Lisäksi kaavatyössä selvitetään alueen sisäisiä kevyen liikenteen yhteyksiä.

Alueelta on haettu biomassaterminaaliksi soveltuvaa tonttia. Kaavatyön aikana selvitetään toiminnon soveltuvuus alueelle. Kaavan laajennus korttelissa 25002 perustuu Tiemestarintien käännön yhteydessä tehtyyn maanvaihtoon ja samalla kaavoitetaan korttelin pohjoispuolinen alue vuoden 2014 luonnoksen pohjalta. Kaavaan otetaan mukaan rakennettu Nikkilänkujan alue sekä Arosuontien varressa oleva omakotikiinteistö, jonka maankäyttöä sovitetaan maanomistuksen mukaisesti.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 4.3. – 6.4.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:
Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali