Hallintopalvelujen toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätökset (delegointipäätökset) Liedon kaupungin hallintosäännön perusteella.

Toimivaltaa siirretty kaupunginhallitukselta

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle

Asia: Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdasta päättäminen.

Päätös: 41/21.1.2013

Toimivaltaa siirretty hallintopalvelujen toimialajohtajalta

Talousjohtajalle, henkilöstöpäällikölle, maaseutupäällikölle, tietohallintopäällikölle ja työllisyyspäällikölle

Asia: Päätösvalta hallintosäännön ja kunnanhallituksen päättämien hankintarajojen mukaisissa hankinta-asioissa 1.11.2020 lukien:

 • talousjohtaja voi päättää enintään 5 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulos- ja vastuualueellaan
 • henkilöstöpäällikkö voi päättää enintään 5 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulos-ja vastuualueellaan
 • maaseutupäällikkö voi päättää enintään 5 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulos-ja vastuualueellaan
 • tietohallintopäällikkö voi päättää enintään 5 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulos-ja vastuu-alueellaan
 • työllisyyspäällikkö voi päättää enintään 5 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulos- ja vastuualueellaan

Päätös: 54/8.10.2020

Talousjohtajalle

Asia: Päätösvalta 1.11.2020 alkaen kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi hallintosäännön 21 § 7 kohdan mukaisesti. Hallintopalvelujen toimialajohtajan ollessa poissa tai estyneenä, lyhytaikaisen lainan ottamisesta ja vakuuden luovuttamisesta tilanteen mukaan. Päätösvalta kuntatodistusohjelman kuuluvien erääntyvien kuntatodistusten uusimisesta

Päätös: 54/8.10.2020, 18/9.11.2022

Henkilöstöpäällikölle

Asia: Päätösvalta 1.11.2020 alkaen hallintopalvelujen osalta seuraavissa hallintosäännön 8 luvun henkilöstöasioissa toimialajohtajan ollessa poissa tai estyneenä:

 • määräaikaisen henkilökunnan palvelussuhteista päättäminen (sijaiset, tilapäiset, avoimen tehtävän hoito)
 • niiden virkavapaiden ja työlomien myöntäminen, joihin työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus, ml. opintovapaat
 • työn vaativuuden arviointi
 • harkinnanvaraisista virkavapaista /työlomista ja niiden palkallisuudesta päättäminen
 • eron myöntäminen (myös osa-aikaeläkkeeseen suostuminen)
 • sivutoimiluvan myöntäminen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen
 • terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen
 • virantoimituksesta pidättäminen
 • varoituksen antaminen
 • irtisanomisesta, purkamisesta ja lomautuksesta päättäminen
 • henkilökohtaisista lisistä, työkokemuslisistä, ammattialalisistä ja vuosisidonnaisista lisistä päättäminen
 • harkinnanvaraisesta palkasta, palkantarkistuksista tai palkkiosta päättäminen

Päätös: 54/8.10.2020

Talousjohtajalle, maaseutupäällikölle, tietohallintopäällikölle, työllisyyspäällikölle ja henkilöstöpäällikölle

Asia: Päätösvalta 1.11.2020 alkaen seuraavissa hallintosäännön 8 luvun mukaisissa henkilöstöasioissa alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta

 • vuosilomien vahvistaminen
 • sairausloman myöntäminen
 • koulutukseen osallistumisesta päättäminen
 • lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön määrääminen määrärahan puitteissa
 • työtehtävien poikkeuksellisesta suorituspaikasta päättäminen
 • eron myöntäminen määräaikaiselle henkilökunnalle
 • muista tässä päätöksessä mainitsemattomista henkilöstöasioista päättäminen, mikäli ne ovat oikeusvaikutuksiltaan vastaavia kuin edellä
 • työsuorituksesta suoriutumisen arviointi henkilökohtaisesta lisästä päätettäessä

Päätös: 54/8.10.2020

Työllisyyspäällikölle

Asia: Päätösvalta 1.11.2020 alkaen talousarvion puitteissa työllistämispalveluihin liittyvistä hallintosäännön 8 luvun asioista

 • edelleen sijoitusten työsopimuksista ja kuntouttavan työtoiminnan sopimuksista
 • kesätyösopimuksista ja yritysten kesätyötuesta
 • oppisopimuskoulutusohjaajasta päättäminen, jos asianomaisessa yksikössä on varattu määrärahat/resurssit ja sopimus ao. oppilaitoksen kanssa on kunnossa
 • muista vastaavista työllistämiseen liittyvistä asioista päättäminen talousarvion puitteissa, mikäli ne ovat oikeusvaikutuksiltaan vastaavia

Päätös: 54/8.10.2020