3.06 Tastonmetsä 2 / Louhenpolku, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavan päätarkoitus on asuinpientalotonttien tarjonnan lisääminen Ilmarisissa lähivuosille sekä Tastonmetsän metsä- ja kallioalueen osoittaminen kaavassa virkistys- ja retkeilyalueeksi. Kaavassa on tarkoitus ratkaista myös Sammontien puuttuvan osan kohtalo ja tanssilavan alueen maankäyttö. Alueeseen kuuluu myös koulun viereinen AP-kortteli.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 27.5. – 30.6.2021 
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 30.6. – 30.8.2022
Kaavan hyväksyminen: 30.1.2023 kaupunginvaltuusto

Kaavan voimaantulo: 13.3.2023