Metsät

Vuonna 2021 Liedon kaupunki omistaa metsää kaikkiaan noin 940 hehtaaria. Kaupungilla on talousmetsää noin 300 ha sekä lähi-, virkistys- ja puistometsiä noin 465 ha. Luontoarvoiltaan poikkeuksellisia arvometsiä on hieman yli 90 ha ja teiden varsilla sekä teollisuus alueilla sijaitsevia suojametsiä puolestaan noin 45 ha.

Talousmetsät sijaitsevat pääosin kaava-alueen ulkopuolella. Suurin osa kaupungin metsistä on kuitenkin lähi-, virkistys- ja puistometsiä, jotka sijaitsevat pääosin asemakaava-alueella asutuksen välittömässä läheisyydessä. Asemakaava-alueella ja yleiskaavan virkistysalueella toimenpiteille haetaan maisematyölupa, minkä yhteydessä järjestetään asianmukainen kuuleminen. Virkistys- ja puistometsät ovat erityisen aktiivisessa käytössä olevia alueita, joiden hoidossa painotetaan enemmän virkistys- ja maisema-arvoja sekä yleistä turvallisuutta ja viihtyisyyttä kuin taloudellisia arvoja. Myös talousmetsissä entistä suurempaa huomiota annetaan luonnon monimuotoisuudelle, ihmisten virkistyskäytölle sekä maisemalle taloudellisen pääpainon ohella. Liedon kaupungin metsiä pyritään hoitamaan FSC®-sertifioinnin asettamien kriteereiden mukaan, vaikkakaan metsiä ei ole virallisesti tällä hetkellä FSC-sertifioitu.

Jatkuvan kasvatuksen metsänhoito

Liedon kaupungin omistuksessa olevia metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Liedon kunnan metsänhoitosuunnitelma 2021-2031 on hyväksytty joulukuussa 2021 Liedon teknisessä lautakunnassa. Metsänhoitosuunnitelmassa painotetaan jatkuvan kasvatuksen mukaisia metsänhoitotoimia.

Jatkuvassa kasvatuksessa keskitytään ylläpitämään pysyvästi eri-ikäisrakenteinen monilajinen metsäinen ympäristö. Määräajoin tapahtuvilla toimenpiteillä avulla varmistetaan luontainen metsän uudistuminen. Toimenpiteillä myös turvataan laadukkaan ja terveen metsän kasvu. Jatkuvassa kasvatuksessa huolehditaan aina, että myös kohteelle ominaisia kookkaimpia ja laadultaan parhaimpia puita vaalitaan siemenpuina seuraaville puusukupolville. Terve ja elinvoimainen metsä on samalla viihtyisä ja turvallinen kohde vierailla. Jatkuvan kasvatuksen kautta nämäkin hyödyt ovat jokaisen saatavilla.

Lisää hoitosuunnitelmasta alla olevasta linkistä:

Metsien monimuotoisuuden lisääminen

Asuintaajamien taajamametsät ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille, virkistyskäytölle ja samalla metsän eliölajeille. Suurin osa Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsässä. Erilaisilla metsäisillä ympäristöillä on omat lajinsa. Liedossa on otettu tavoitteeksi lisätä aktiivisesti ja hallitusti kuntametsissä lahopuuta, jotta runsaslukuinen joukko lahopuusta riippuvaisia eliölajeja menestyisi paremmin. Lahopuulla eläviä lajeja tunnetaan jopa 840. Eri puulajeilla on oma lajistonsa, joka vaihtuu vuodesta toiseen. Jatkuvan kasvatuksen metsissä hallittu lahopuun tuottaminen luo vaikutelman luontaisemmista ympäristöistä.

Taajamametsien ohella monimuotoisuuden lisääminen on oleellinen osa myös talousmetsien hoitoa. Jatkuvan kasvatuksen avulla voidaan luoda talousmetsissä ympäristöjä, joiden monimuotoisuudesta hyötyvät lisääntyvissä määrin monet kasvi- ja eläinlajit. Esimerkiksi liito-oravan kulkureitit säilyvät, kun metsiä hoidetaan peitteellisyyttä pysyvästi säilyttävin keinoin. Toisaalta valoa kaipaavat lajit voidaan puolestaan huomioida jatkuvassa kasvatuksessa esimerkiksi avaamalla latvustoa paikoittain pienaukkojen avulla.

Taajamametsien hoitosuunnitelma vuodelta 2019 löytyy alla olevasta linkistä (pdf):

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen

Jatkuva kasvatus antaa mahdollisuudet huomioida ilmastonmuutoksen tuomia haasteita. Suunniteltujen toimenpiteiden avulla metsistä pyritään tekemään puulajeiltaan monimuotoisempia ja ikärakenteeltaan vaihtelevia kokonaisuuksia ja näin luomaan kestäviä, monimuotoisia sekä pitkäaikaisesti terveitä metsäisiä ympäristöjä. Pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvasta suunnitelmallisuudesta hyötyvät niin ihmiset kuin myös luonto.


Lisätietoja antaa:

Kaupunginpuutarhuri
Toropainen Tarja
02 4873 300