Henkilötietojen tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi Liedon kaupungin palveluissa ja tietojärjestelmissä.

Joissakin Liedon kaupungin sähköisissä palveluissa voit tarkastella itse omia tietojasi, esimerkiksi:

Voit myös tehdä henkilötietojesi tarkastuspyynnön Liedon kaupungille.

Sinulla on myös oikeus vaatia omia virheellisiä tietojasi oikaistavaksi ja puutteellisia tietoja täydennettäväksi.

Voit tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön tai korjausvaatimuksen sähköisesti:

Vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. pankkitunnukset tai mobiilivarmenne).

Tai lomakkeella:

Täytä lomake ja toimita se postitse tai henkilökohtaisesti Liedon kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Henkilötietojen tarkastuspyyntöjen ja korjausvaatimuksien yhteydessä tarkastetaan aina pyytäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista tai korjausta.

Pyyntöjen käsittely

Liedon kaupunki toimittaa tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tarkastuspyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos määräaikaa jatketaan, siitä ilmoitetaan tietojen pyytäjälle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä syyt viivästymiselle.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13–16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:

  • periä kohtuullisen maksun (ottaen huomioon tietojen toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset) tai
  • kieltäytyä suorittamasta pyyntöä.

Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, tiedotetaan asiasta kirjallisesti. Perustelujen yhteydessä kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Vaatimusten käsittely

Liedon kaupunki käsittelee ilman aiheetonta viivytystä korjausvaatimuksessa ilmoitetut korjattavat, täydennettävät tai poistettavat tiedot.

Tarvittaessa muutokset tehdään niin, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, tiedotetaan asiasta kirjallisesti. Samalla kerrotaan oikeudesta saattaa asia valvontaviranomaisen ratkaistavaksi.