Ympäristöterveyspalvelujen toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätökset (delegointipäätökset) Liedon kaupungin hallintosäännön perusteella.

Toimivaltaa siirretty ympäristöterveyspalveluiden toimialajohtajalta

Kaupungineläinlääkärille

Asia: Päätösvalta toimialajohtajan poissaollessa tai estyneenä eläinlääkintähuollon osalta:

 • määräaikaisen henkilökunnan palvelussuhteista päättäminen (sijaiset, tilapäiset)
 • työnjohto lähinnä päivystysjärjestelyihin liittyen

Kaupungineläinlääkäri ja terveystarkastaja hoitavat asiaa yhdessä ja sopivat keskinäisestä työnjaosta tilanteen edellyttämällä tavalla huomioiden terveystarkastajalle delegoitu toimialajohtajan päätösvalta

Päätös: 4/5.4.2022

Terveystarkastajalle

Asia: Päätösvalta seuraavissa hallintosäännön 8 luvun henkilöstöasioissa koko toimialajohtajan alaisena olevan henkilöstön osalta toimialajohtajan poissaollessa tai estyneenä:

 • työnantajan työnjohtovallan käyttäminen
 • määräaikaisen henkilökunnan palvelussuhteista päättäminen (sijaiset, tilapäiset, avoimen tehtävän hoito)
 • niiden virkavapaiden ja työlomien myöntäminen, joihin työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, ml. opintovapaat
 • harkinnanvaraisista virkavapaista/työlomista ja niiden palkallisuudesta päättäminen
 • terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen
 • virantoimituksesta pidättäminen
 • varoituksen antaminen
 • irtisanomisesta, purkamisesta ja lomautuksesta päättäminen
 • työkokemuslisistä, ammattialalisistä ja vuosisidonnaisista lisistä päättäminen

Terveystarkastajan ollessa poissa tai estynyt päätökset tekee toimialajohtaja.

Päätösvalta seuraavissa hallintosäännön 8 luvun mukaisissa henkilöstöasioissa alaisenaan toimivan terveydensuojelutiimin henkilökunnan osalta 6.4.2022 lukien:

 • vuosilomien vahvistaminen
 • sairausloman myöntäminen
 • terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen
 • niiden virkavapaiden ja työlomien myöntäminen, joihin työntekijällä on oikeus lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus ml. opintovapaat
 • koulutukseen osallistumisesta päättäminen yhteisesti sovittujen linjausten ja määrärahojen puitteissa
 • tiimin sisäisen työvoiman käyttö ja töiden järjestämisestä päättäminen ml. työajan seuranta ja matkalaskujen hyväksyminen
 • muista tässä päätöksessä mainitsemattomista henkilöstöasioista päättäminen, mikäli ne ovat oikeusvaikutuksiltaan vastaavia kuin edellä

Päätös: 4/5.4.2022