Turun ympäryskuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kuntakohtaisissa suunnitelmissa on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla liikenneturvallisuustilannetta voidaan parantaa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat luonteeltaan esiselvityksiä, jotka toimivat yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnittelun ja -ohjelmoinnin pohjana.

Yhteinen haaste – yhteinen vastuu

Turvallisuus on yksi terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä sekä jokaisen ihmisen perusoikeus. Tieliikenteen nollavision lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä, ja että ihmiset voivat kulkutavasta riippumatta tehdä matkansa pelkäämättä. Mikään taho ei ole yksin vastuussa liikenneturvallisuudesta, vaan se on pää-määrä, jonka saavuttamiseksi jokaiselta tarvitaan oikeanlaisia valintoja ja päätöksiä.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painotukset luovat perustan paikalliselle liikenneturvallisuustyölle. Suunnitelmissa on kuvattu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja tason nostamiseksi, liikenne-kasvatuksen ja viestinnän toteuttamiseksi sekä liikenneympäristön turvallisuuden paranta-miseksi. Yhteistyön tekeminen ja vastuun jakaminen eri osapuolille on erityisen tärkeää.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio ja tavoitteet

Liikenneturvallisuusvisio

 • Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
 • Liikkuminen koetaan turvalliseksi
 • Liikkumisvälineet ovat ympäristöystävällisiä sekä terveyttä ja turvallisuutta edistäviä.

Päätavoitteet

 • Tieliikenteessä kuolleiden määrä Turun ympäryskuntien alueella vähenee jatkuvasti.
 • Vuoteen 2030 mennessä Turun ympäryskuntien tieliikenteessä saavutetaan ensimmäisen kerran nollavuosi (ei yhtään kuollutta).
 • Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä 100 000 asukasta kohden laskee alle koko maan keskiarvon.
 • Kestävine kulkumuotojen osuus Turun seudun asukkaiden liikkumisessa kasvaa.

Liikenneturvallisuustyön painopistealueet

 • Nuorten liikenneturvallisuus paranee.
 • Nopeusrajoituksia noudatetaan entistä paremmin.
 • Päihdeonnettomuuksien määrä vähenee.
 • Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranee.
 • Risteysalueiden turvallisuus paranee.

Läpi leikkaavana teemana: Keskeisten turvavarusteiden käyttöaste kasvaa (heijastin, pyörävalot, pyöräilyypärä, turvavyö, turvaistuin jne.)

Liikenneturvallisuustyöryhmillä tärkeä tehtävä

Kuntien liikenneturvallisuustyön tason nostaminen 4–5 tähteen Viiden tähden liikenneturvallinen kuntamallin mukaisesti on mahdollista jokaisessa seudun kunnassa, ja tavoite toteutuu jo nykyisin osassa kuntia. Eniten panostusta tarvitaan niissä kunnissa, joissa liikenneturvallisuustyö on vasta hankkeen aikana aktivoitu uudelleen. Kaikilla kunnilla on yhteisenä haasteena parantaa kuntalaisille ja päättäjille suunnattua viestintää sekä huomioida liikenneturvallisuusasiat entistä kattavammin kunnan hankkimissa kuljetuspalveluissa. Myös oman henkilöstön liikenneturvallisuusosaamiseen tulee panostaa aiempaa enemmän.

Nollavision mukaisiin onnettomuustavoitteisiin pääseminen vaatii panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla. Liikenneympäristöön kohdistuvat toimet ovat tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetuista tavoitteista. Erityisen tärkeää on vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen esimerkiksi liikennekasvatuksen, viestinnän ja valvonnan avulla. Suurin haaste on tietoisen riskikäyttäytymisen, kuten ylinopeuksien, rattijuopumusten ja turvalaitteiden käyttämättömyyden, pois kitkemisessä. Ongelmia on kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin nuorten turvallisen liikkumisen tukeminen vaatii panostusta, sillä nuorille sattuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia muihin ikäluokkiin verrattuna.

Laajan yhteistyön tulos

Turun ympäryskuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2021. Viime kevään ja kesän aikana toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely. Syksyn 2021 aikana seudun liikenneturvallisuustyölle asetettiin yhteinen visio ja tavoitteet sekä käynnistettiin toimenpiteiden suunnittelu. Syksyllä myös perustettiin liikenneturvallisuustyö-ryhmät niihin kuntiin, joista työryhmä vielä uupui. Toimenpiteiden suunnittelu jatkui huhti-kuulle 2022 asti yhteistyössä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa. Valmistuneita liikenneturvallisuussuunnitelmia esitellään kuntien päätöksentekijöille vuoden 2022 aikana.

Suunnitelmien laadinnasta ovat vastanneet yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Liedon liikenneturvallisuussuunnitelma

Liedon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin osana seudullista Turun ympäryskunnat kattavaa hanketta. Suunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, jotka luovat edellytykset liikenneturvallisuustilanteen jatkuvalle paranemiselle kohti kansallisia tavoitteita sekä kunnan liikenneturvallisuustyön tason nostamiselle.

Liedon liikenneturvallisuussuunnitelma 2022–2023

Lisätietoja Liedon suunnitelmasta

Infrapalvelupäällikkö
Rekola Mira
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi