Rekisteröidyn oikeudet

Liedon kaupungissa henkilötietojen käsittely on avointa ja läpinäkyvää.

Yleinen EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Henkilötietojen käsittelyperusteesta riippuen oikeuksia sovelletaan eri tavoin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietoja, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu.

Joissakin Liedon kaupungin sähköisissä palveluissa voit tarkastella itse omia tietojasi, esimerkiksi:

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Liedon Wilma – varhaiskasvatuksen ja opetuksen sähköinen palvelu

Voit myös tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön Liedon kaupungille:

Henkilötietojen tarkastuspyynnön tekeminen

Kaupunki toimittaa tiedot sinulle ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella, jos pyyntö on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen. Jos määräaikaa jatketaan, kaupunki ilmoittaa asiasta sinulle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä syyt viivästymiselle.

Omat tiedot on oikeus saada maksutta. Jos kuitenkin pyydät useampia jäljennöksiä, kaupunki voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia ja jos niitä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimenpidettä. Tällaisissa tapauksissa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Tietojen tarkastusoikeus ei ole rajoittamaton. Rekisteröidyllä ei esimerkiksi ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, jos tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä. Oikeutta ei myöskään ole siinä tapauksessa, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle, rekisteröidyn oikeuksille tai jonkun muun oikeuksille.

Jos kaupunki ei toimita tietoja pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen, ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

(Tietosuoja-asetus: 12 art., 15 art. ja Tietosuojalaki: 34 §)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei oikaisupyyntöä hyväksytä, annetaan asiasta sinulle päätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samalla kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Korjausvaatimuksen tekeminen Liedon kaupungille

(Tietosuoja-asetus: 12 art., 16 art.)

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

(Tietosuoja-asetus: 17 art.)

Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

(Tietosuoja-asetus: 18 art.)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

(Tietosuoja-asetus: 20 art.)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä.

Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

(Tietosuoja-asetus: 22 art.)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Lisätietoja: Tietosuojavaltuutetun toimisto > Yksityishenkilöille

(Tietosuoja-asetus: 77 art.)