Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityjen (henkilöiden, joiden tietoja on kunnan rekistereissä) oikeudet vahvistuivat tietosuoja-asetuksen myötä, mutta jo aiempi henkilötietolaki takasi Suomessa laajat oikeudet rekisteröidyille.

Tietoa sinusta kerättävistä henkilötiedoista ja oikeuksista löydät tältä sivustolta.

Rekisteröitynä kaupungin henkilörekisterissä

Jotta Liedon kaupunki voi tuottaa sinulle palveluita, joudumme tallentamaan henkilötietojasi rekistereihimme. Osa tiedoista on salassa pidettävää.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin

Liedon kaupunki tuottaa sekä lakisääteisiä että muita palveluita asukkailleen. Näiden palveluiden laadukas tuottaminen, palveluiden suunnittelu sekä niiden seuranta, laskutus ja tilastointi edellyttävät palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin sekä joissakin tapauksissa myös sinun suostumukseesi.

Asioidessasi Liedon kaupungin toimipisteissä keräämme sinusta ainoastaan välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Usein sinusta kerätään seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja: nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, nimeämäsi yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai laillisen edustajan yhteystiedot, äidinkieli/asiointikieli. Lisäksi keräämme palvelemisesi kannalta välttämättömät palvelukohtaiset tiedot.

 Liedon kaupungissa henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseistä tietoa.

Säilytämme henkilötietojasi lain velvoittaman ajan. Henkilötietojen tallennusajat on määritelty Liedon kaupungin toimintaohjeissa.

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietoja annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan, itsenäiseen käyttöön. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain lain säätämissä puitteissa.

Tietojasi voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi Kansalliseen terveysarkistoon tai muihin kansallisiin rekistereihin tai muille viranomaisille.

Henkilötietojen käsittely Liedon kaupungin puolesta ja lukuun

Toiminnassamme luovutamme tietoja myös henkilötietoja puolestamme ja lukuumme käsitteleville tahoille, kuten toimeksiantosopimuksen puitteissa toimiville tarjoajille. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppanikseen vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen ja täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.