Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden laadunhallintajärjestelmälle on 3.6.2022 jälleen myönnetty laaduntunnustus. Tämä laaduntunnustus oli terveyspalveluille järjestyksessä kahdeksas (8.) ja sosiaalipalveluiden kolmas (3.). Laaduntunnustus on voimassa 2.6.2025 asti.

Härkätien terveyspalveluilla on ainoana Suomessa ollut yhtäjaksoisesti yli 22 vuotta voimassa oleva laaduntunnustus. Systemaattinen palvelujen laadun kehittäminen aloitettiin Härkätiellä vuonna 1997, ylilääkäri Veli-Pekka Prinssin johdolla ja hänen viitoittamalla polulla työ jatkuu edelleen. Ensimmäinen laaduntunnustus myönnettiin helmikuussa 2000 Härkätien kuntayhtymän terveyspalveluille.

Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation rakenteet on ulkoisten auditoijien sekä SHQS laatuneuvoston toimesta todettu täyttävän laadukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kriteerit.

Haastateltaessa henkilöstöä laadunhallintatyön hyödyistä on ilmennyt, että selkeiden prosessikuvausten sekä laadittujen toiminta-ohjeiden avulla päivittäisen työn tekeminen helpottuu. Tämä näkyy kuntalaisille tasalaatuisena palvelun tuottamisena. Laatutyö on jokapäiväistä työtä, sitä tehdään arjessa päivittäin.

Laadunhallintatyö Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa jatkuu edelleen yhteistyössä henkilöstön kanssa ja kuntalaisia kuullen. Laadunhallinta on jatkuvaa palvelujen kehittämistä, se ei pääty koskaan koska aina löytyy parannettavaa palvelujen tuottamisessa. Työ jatkuu, vaikka jatkossa se toteutuukin osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaa.

Toimialajohtaja Krista Ryödi
Johtava ylilääkäri Veli-Matti Leinonen
SOTE- laatukoordinaattori Leena Nikulainen

SHQS – tie jatkuvaan parantamiseen

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä.

SHQS-laatuohjelmaa hyödynnetään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä Suomessa. Asiakasorganisaatioita ovat pienet, keskisuuret ja suuret yksityiset palveluorganisaatiot, säätiöt ja yhdistykset, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelut ja sairaanhoitopiirit. Tällä hetkellä jo yli 100 organisaatiota Suomessa hyödyntää SHQS-laatuohjelmaa.

SHQS lyhenne tulee termistä Social and Health Quality Standard. SHQS-laatuohjelma ja arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön The International Society for Quality in Health Care – ISQua:n periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin (vastaavasti kuten esim. ISO-järjestö ISO 9001 standardoinnissa). Labquality Oy:llä on Suomessa yksinoikeus SHQS-arviointikriteeristöön.

”Auditointi herätti ajattelemaan asioita. Ulkopuolinen näkee epäkohtia mutta myös toimivia työtapoja.”
Auditointi- ja sertifiointipalvelun asiakaspalaute, www.LabQuality.fi