Valvontasuunnitelmat ja maksutaksat

Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa huomioidaan kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman sekä terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat.

Lain mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimisesta.

Esimerkiksi kohteen hyväksyminen, ilmoituksen käsittely ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.

Terveydensuojelulain perusmaksujen muutoksenhakuohje:

Maksua koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua laskun tiedoksisaannista.

Mikäli lasku on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen siitä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli lasku on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä (esimerkiksi verkkolaskuna), asianosaisen katsotaan saaneen laskusta tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Liedon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.