Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.

Valvonta kohdistuu

 • elintarvikkeiden valmistukseen
 • varastointiin
 • kuljetuksiin
 • myyntiin
 • käsittelyyn
 • tarjoiltaviin tuotteisiin

Tiedote 8.12.2021

Ovathan yrityksesi tiedot ajan tasalla? Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan perusmaksu peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 alussa

Uusi elintarvikelaki (297/2021) ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021. Elintarvikelain mukainen vuosittainen elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään 1.1.2022 alkaen lähes kaikilta elintarvikevalvonnan piirissä olevilta toimijoilta. Valvonnan perusmaksu on 150 euroa ja se peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Valvonnan perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa.

Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu

 • yleishyödyllinen toiminta
 • kyläkaupat
 • poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73§:n mukaisesti.

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (hallituksen esitys 140/2021) on hyväksytty eduskunnassa 17.11.2021. Muutos esitellään tasavallan presidentille vahvistettavaksi 16.12.2021. Terveydensuojelulain (763/1994, TsL) maksullisuutta ollaan laajentamassa vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Samalla tarkennetaan ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää sääntelyä sekä tehdään joitakin yksittäisiä muutoksia muutoksenhakusäännöksiin. Veroluontoisen maksun suuruus on 150 euroa.

Terveydensuojelulain muutosten tarkoituksena on osaltaan yhdenmukaistaa terveydensuojeluvalvonnan ja elintarvikevalvonnan perusmaksuja. Toiminnanharjoittaja maksaa vain yhden valvontamaksun toiminnoista, joita harjoitetaan samassa toimipaikassa. Maksua ei palauteta, jos toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden. Jos uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ei valvontamaksua peritä kyseiseltä kalenterivuodelta. Kausiluontoinen toiminta on yhtä lailla perusmaksuvelvollista toimintaa kuin vuoden ympäri tapahtuva toiminta. Terveydensuojelulain liitteenä on taulukko, jossa on selvitetty vuosimaksuvelvollisuutta

Terveydensuojelulain mukaisen vuosimaksun piiriin kuuluvat:

 • majoitustoimntaan tarkoitetut tilat (hotellit ja lomakylpylät)
 • yleisölle avoimet kuntosalit, liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit, maauimalat ja uimarannat
 • päiväkodit ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikat sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta järjestävät oppilaitokset
 • jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä vastaanottokeskukset
 • talousvettä toimittavat laitokset

Hakemuksen valvonnan perusmaksusta vapauttamiseksi voi tehdä lomakkeella (koskee esim. kyläkauppoja):

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Elintarvikelaki koskee soveltuvin osin elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Kontaktimateriaaleja ovat muun muassa elintarvikkeiden pakkausmateriaalit, astiat ja ruokailuvälineet sekä ruoanvalmistusvälineet ja –laitteet. Elintarvikelain 21a §:n mukaan kontaktimateriaalitoimijoiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kontaktimateriaalitoimijoita ovat kontaktimateriaalien valmistajat, maahantuojat sekä jakeluvarastot/tukut. Elintarvikealan toimija voi olla myös kontaktimateriaalitoimija, esim. tukkumyynti. Kontaktimateriaali-ilmoituksen voi tehdä samalla Ilppa- lomakkeella.

Kun liikkuva elintarvikehuoneisto siirtyy uudelle paikkakunnalle myymään tai tarjoamaan elintarvikkeita, toimijan tulee tiedottaa tulostaan sille valvontayksikölle, jonka alueella toimintaa aiotaan harjoittaa. Liikkuva elintarvikehuoneisto täytyy ensin rekisteröidä sen kunnan valvontaviranomaisessa, jonka alueella toiminta aloitetaan/yrityksen kotikunta, tämä tehdään yllä olevalla ilmoituslomakkeella.

Tiedotuksen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta Liedon valvonta-alueella voi tehdä alla olevalla lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedon on oltava valvontayksiköllä viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on hyväksyttävä laitokseksi

Liha-, kala-, maito- tai muna-alan laitos pitää hyväksyttää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellista muutosta. Laitosten valvontaviranomaisena toimii kunnan valvontaeläinlääkäri. Hyväksymishakemuksen liitteenä on toimitettava omavalvontasuunnitelma ja pohjapiirros.  Jos laitoksessa tai omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, eläinlääkäri hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Merkittävät puutteet, jotka voivat aiheuttaa riskejä elintarvikkeiden turvallisuudelle, on korjattava ennen laitoksen hyväksymistä. Eläinlääkäri tekee laitoksen hyväksymisestä kirjallisen päätöksen, joka on maksullinen.

Omavalvonta

Omavalvonnan on oltava toimintaan nähden riittävä. Omavalvonnan toteuttamisella hallitaan toimintaan liittyvät elintarvikehygieeniset riskit. Valvontaviranomainen ei hyväksy omavalvontasuunnitelmaa. Valvontaviranomaisella on velvollisuus antaa ohjeita ja oikeus antaa määräyksiä omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Toimijalla voi olla käytössään toimialansa Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje, joka voi korvata joko kokonaan tai osittain omavalvontasuunnitelman. Ilmoitetuissa elintarvikehuoneistossa omavalvontasuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisella viimeistään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä. MMM:n asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5§:ssä on esitetty vaatimuksia omavalvonnalle. Elintarvikealan toimijoiden on varmistuttava, että kaikki niiden vastuulla olevat tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat.

Ole yhteydessä elintarvikevalvontaan, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston, sen toimintaan tulee muutoksia tai lopetat toiminnan
 • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • suunnittelet eläinperäisen elintarvikkeen sisämarkkinatuontia (ent. ensisaapumisvalvonta)
 • suunnittelet kontaktimateriaalitoiminnan aloittamista (materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin)
 • suunnittelet alkutuotannon tuotteittesi myyntiä
 • suunnittelet tupakkatuotteiden tai nikotiinivalmisteiden myyntiä
 • epäilet asiakkaan / kuluttajan saaneen tuotteestasi ruokamyrkytyksen
 • haluat lisätietoja elintarvikevalvonnasta

Pienimuotoisesta ja vähäriskisestä toiminnasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta

Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä ja elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. vaatemyymälässä tapahtuva makeisten myynti); toimija on yksityinen henkilö (esim. itse leivotun pullan myynti torilla); tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. urheiluseuran grillimakkaranmyynti).

Alkutuotanto

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Lainsäädännön määritelmän mukaan alkutuotantoa on alkutuotannon tuotteiden tuotanto, kasvatus, viljely sekä sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen , kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Lisäksi elintarvikelain 22§:n mukaan alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa ei ole esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.

Toimija tekee ilmoituksen alkutuotantopaikasta kunnan elintarvikeviranomaiselle.

Kuluttajat

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos

 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • sinulla on huomauttamista elintarvikehuoneistoista tai elintarvikkeen laadusta
 • havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista tai, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta, elintarvikkeista ja hygieniaosaamisesta

Tiedustelut ja yhteydenotot: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Terveystarkastaja
Seppälä Heidi
0505971437
heidi.seppala@lieto.fi
Terveystarkastaja
Kaskela Jaana
0505954018
jaana.kaskela@lieto.fi
Valvontaeläinlääkäri
Kallankari Meri
0504390355
meri.kallankari@lieto.fi
Terveystarkastaja, hälsoinspektör
Back Carita
0504062132
carita.back@lieto.fi

Loimaan ja Liedon kohteiden valvonta: Mari Artamo, p. 040-8095 127

Palvelumme kehittämiseksi pyydämme teitä vastaamaan palautekyselyyn: