Potilasasiamies

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab tuottaa Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen potilasasiamiespalvelut 1.1.2014 alkaen. Potilasasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi.

Yhteydenotot ja yhteydenpito tapahtuvat seuraavilla tavoilla:

  • Puhelimitse 050 559 0765, ma 12-14 sekä  ti-to 9-11
  • Sähköpostitse: kati.lammi@vasso.fi  Sähköpostilla voi lähettää yhteydenottopyynnöt ja yleiset kysymykset. Salassa pidettäviä asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, asioita ei pidä välittää sähköpostitse.
  • Postitse: Oy Vasso Ab, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 TURKU

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös Suomi.fi-viestien avulla. Viestien käyttö on turvallista, koska kaikki viestit ja niiden liitetiedostot kulkevat salattuina tietoturvallista reittiä pitkin. Käyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella. Lisätietoja Suomi.fi-viesteistä.

Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.

Potilasasiamies

  • neuvoo potilasta potilaslain ja potilasvakuutuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
  • avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekemiseen liittyvissä asioissa;
  • tiedottaa potilaan oikeuksista;
  • toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi.

Lisätietoa potilaan oikeuksista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Potilaan oikeudet

Muistutus

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen vastaanottamisesta. Vastauksesta tulee käydä ilmi mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai miten asia on muuten ratkaistu. Lisätietoja saa potilasasiamieheltä.

Potilasvahinko

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneet henkilövahingon. Lisätietoja saa potilasasiamieheltä tai potilasvakuutuskeskuksesta.

Kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen ammattihenkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien. Hoidosta voi kannella oman alueensa aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on henkilökunnan, potilaan ja hänen läheistensä yhteinen päämäärä.

Potilasturvallisuus

  • on osa hyvää hoitoa
  • kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden
  • tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Hoitotahto ja hoitotestamentti

Hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamentissa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Hoitotestamentin allekirjoittavat hoitotestamentin tekijän lisäksi kaksi samanaikaisesti läsnä olevaa todistajaa.