Ikäihmisten palveluiden palvelusetelit

Vuonna 2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) tulevat käyttöön seuraavat ikäihmisten palveluiden palvelusetelit:

 • siivouspalvelu
 • kotihoito
 • ympärivuorokautinen palveluasuminen (aiemmin tehostettu palveluasuminen)
 • yhteisöllinen asuminen
 • omaishoidon tuen palveluseteli
 • lääkkeiden koneellinen annosjakelu.

Ikäihmisen tuen ja palveluiden tarve arvioidaan ensin palvelun myöntämistä varten. Jos palvelu myönnetään, asiakas voi valita, ottaako sen hyvinvointialueen omana palveluna vai hakeeko palveluseteliä ja ostaa palvelun yksityiseltä yritykseltä.

Palvelusetelin myöntämisestä ja arvosta annetaan asiakkaalle päätös. Palvelusetelien arvot on sidottu asiakkaan tuloihin. Setelien tulorajat ja lähtöarvot muuttuvat vuonna 2023 yhdenmukaisiksi koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Olemassa olevissa asiakkuuksissa noudatetaan siirtymäaikoja, ja uuteen käytäntöön siirrytään seuraavasti:

 • siivouspalveluiden palveluseteli viimeistään 1.5.2023 alkaen
 • kotihoidon palveluseteli viimeistään 1.7.2023 alkaen
 • ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli viimeistään 1.2.2023 alkaen
 • yhteisöllisen asumisen palveluseteli viimeistään 1.5.2023 alkaen
 • omaishoidon sekä omaishoidon vapaan järjestelyjen palveluseteli viimeistään 31.12.2023 alkaen
 • lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluseteli viimeistään 1.3.2023 alkaen.

Tarkempaa tietoa palveluseteleistä tullaan julkaisemaan Varhan internetsivustolla (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Lisätietoa ikäihmisten palveluista ja palveluseteleistä saat soittamalla Ikäihmisten palveluohjaukseen. Ikäihmisten palveluohjaus on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen neuvonta- ja ohjauspalvelu. Palvelupyynnöt ohjautuvat kuitenkin omaan kotikuntaan. Puhelin palvelee arkisin klo 9–15.

Miten palveluseteliä käytetään?

Palvelusetelillä palvelu hankitaan itse yrityksestä, joka on hyväksytty sosiaalipalveluiden palveluntuottajien listalle. Asiakas voi itse valita listalta, miltä yritykseltä haluaa palvelun tilata. Listan saa myönteisen palvelusetelipäätöksen yhteydessä.

Palveluntuottajia voi selata myös Parasta palvelua ‑internetsivustolla (linkki avautuu uuteen välilehteen). Kirjautumalla sivuston verkkopalveluun voi myös esimerkiksi olla yhteydessä palveluntuottajiin tai seurata myönnetyn palvelusetelin käyttöä.

Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palveluistaan. Jos palveluseteli kattaa vain osan palvelun hinnasta, asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan hinnan välisen erotuksen. Palvelusetelillä ostetuista palveluista ei saa kotitalousvähennystä.

Siivouksen palveluseteli

Siivouksen palveluseteli on tarkoitettu kodin ylläpitosiivoukseen asiakkaille, joiden toimintakyky on laskenut niin, ettei asiakas pysty huolehtimaan kodin siisteydestä itsenäisesti tai läheisverkoston turvin. Lisäksi siivouksen palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee sitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Siivouksessa käytetään palveluntuottajan siivousvälineitä ja ‑aineita.

Kotihoidon palveluseteli

Ikäihmisen tuen ja palvelujen tarve arvioidaan huolellisesti kotihoidon myöntämistä varten. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Lisätietoa kotihoidosta, sen hakemisesta ja myöntämisperusteista löydät kotihoidon omalta sivulta:

Jos palvelu ostetaan palvelusetelillä, palveluntuottajan työntekijä tulee asiakkaan kotiin sovitusti ja tekee hoito- ja palvelusuunnitelmassa mainitut tehtävät. Työntekijällä on mukana raporttilomake, jonka asiakas kuittaa työn tekemisen jälkeen.

Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan puolen vuoden välein, jolloin kotihoidon henkilökunta ja palveluntuottaja tulevat asiakkaan kotiin arviointikäynnille. Käynnin aikana päätetään yhdessä, tarvitseeko hoito- ja palvelusuunnitelmaa muuttaa ja onko palveluseteli edelleen paras tapa toteuttaa tarvittavaa palvelua. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan aina tarvittaessa, kun asiakkaan kunnossa on tapahtunut muutoksia.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

Tehostetusta palveluasumisesta aletaan vuonna 2023 käyttää nimitystä ympärivuorokautinen palveluasuminen. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa hoivaa ja hoitoa saa palvelun nimen mukaisesti ympäri vuorokauden. Ikäihmisen toimintakyky ja palvelutarve arvioidaan huolellisesti palvelua varten, ja asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Lisätietoa ympärivuorokautisesta (tehostetusta) palveluasumisesta löydät sen omalta sivulta:

Palautteen antaminen ja ongelmatilanteet

Palautetta palvelun laadusta ja muista asioista voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Palaute voi olla sekä risuja että ruusuja. Palautetta voi palveluntuottajalle antaa myös Parasta palvelua ‑internetsivustolla kirjautumalla sivuston verkkopalveluun (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Jos asiakkaalle ja palveluntuottajalle tulee palvelun takia erimielisyyksiä, ne pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskenään. Jos ratkaisua ei synny, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Reklamaation syynä voi olla esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko.

Jos asiakas kokee saavansa huonoa palvelua, siitä voi tehdä muistutuksen hyvinvointialueelle tai olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen. Asiasta on myös oikeus tehdä kantelu esimerkiksi aluehallintovirastoon. Lisätietoa Liedon potilasasiamiehestä ja yhteystiedot löydät potilasasiamiehen omalta internetsivulta (siirryt Liedon internetsivustolla osioon Terveys ja hyvinvointi).