Liedon kunnanvaltuusto päätti 30.5.2022 kokouksessaan, että Lieto muuttuu kunnasta kaupungiksi. Muutos astuu voimaan, kun valtuuston päätös on saanut lain voiman.

Kuntalain mukaan kunta voi käyttää nimitystä kaupunki, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle yhdyskunnalle asetettavat vaatimukset. Päätöksen nimityksen muuttamisesta tekee kunnanvaltuusto.

”Muutoksen taustalla on halu näkyä paremmin uuden hyvinvointialueen päätöksenteossa. Kaupungiksi muuttuminen on osa Liedon ja lietolaisten edunvalvontaa”, kertoo Liedon kunnanjohtaja Mika Ingi ja jatkaa ” kaupunki-nimityksellä haetaan myös selkeyttä Liedon asemaan tasa-arvoisena toimijana muiden Turun alueen kehyskuntien rinnalla.”

Kuntalaki sitoo kaupunkeja samalla tavoin kuin kuntia, joten oikeudellisia muutoksia kaupunkinimitys ei tuo tullessaan. Kaikki kunnat ja kaupungit ovat hallinnollisessa mielessä kuntia eikä kaupunki-nimityksellä ole merkitystä kunnan aseman, oikeuksien tai kustannusten kannalta.

”Kaupunki-nimitys ei vaikuta Liedon kuluihin, kuten henkilökunnan palkkoihin eikä myöskään esim. veroihin. Kunnan palveluihin ja niiden hintoihin ei tule muutoksia kaupunki-nimityksen vuoksi ja päätöksenteko Liedossa jatkuu kuten aiemminkin”, selvittää Mika Ingi.

Kunnanjohtaja Mika Ingi. Kuva Roni Lehti.

Tulossa avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille

Kuntalaisille järjestetään lähiaikoina avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Liedon muuttumisesta kunnasta kaupungiksi.

”Kuntalaisten puheenvuoroissa esiin nousseista aiheista ja kysymyksistä sekä annetuista vastauksista kerromme tilaisuuden jälkeen verkkosivullamme”, lisää kunnanjohtaja Mika Ingi.

Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kutsuna kunnan verkkosivuilla, paikallislehdissä ja myös kunnan some-kanavilla.

Kaupunki-nimitys kuvaa nykyistä Lietoa paremmin kuin kunta-nimitys

Kaupunki-nimityksen käyttöön ottamisessa kiinnitetään huomiota kaupunkimaiseen rakenteeseen ja toimintojen monipuolisuuteen. Kaupunki-nimityksen tulisi ilmentää kunnan fyysistä olemusta. Kuntarakenteen muuttuminen kaupunkiseudulla on saanut aikaan tilanteen, jossa kaupunkien sisällä saattaa olla hyvin maaseutumaisia alueita. Myös Liedon alueella on maaseutumaisia alueita aktiivisine kyläyhteisöineen sekä runsaasti arvokasta kulttuurimaisemaa. Kuten kuntalain perusteluissa on kuvattu, nämä alueet eivät estä kaupunki-nimityksen käyttöä.

Kaupunkinimityksen käyttöönottoa Liedossa puoltavat mm. nämä kuntarakenteen muutokset:

  • Kunnan alueelle on muodostunut kaupunkimaisia rakenteita. Keskusta on kehittynyt ja jatkaa kasvuaan ja muuttuu tiiviiksi kaupunkimaiseksi keskukseksi, jota ympäröi esikaupunkimainen taajama.
  • Kunnan palvelutuotanto ja liikenneyhteydet keskustan alueella ovat monipuolisesti ja kaupunkimaisesti järjestettyjä
  • Teollisuusalueet ovat Turun seudun kaupunkeihin verrattuna sekä kokoluokaltaan että yrityskannaltaan merkittäviä.
  • Kunnan palvelut ja hallinnon organisoituminen kestävät vertailun saman kokoluokan kaupunkien kanssa.