Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmalla ohjataan Liedon kaupungin toimintaa kohti kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita ja hiilineutraaliutta. Ohjelmaa tehdään yhteistyössä kuntalaisten, yritysten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kyselyn avulla kaupunkilaisten ääni kuuluviin

Liedon kaupunki pyysi asukkaitaan vastaamaan avoimeen ilmasto- ja luontoaiheiseen kyselyn toukokuussa 2022. Kyselyn tarkoituksena oli saada Liedolle tärkeiden sidosryhmien ääni kuuluviin ilmaston ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien asioiden tiimoilta. Kyselyn avulla haluttiin tunnistaa toiveita, asenteita ja pelkoja liittyen ilmasto- ja luontoasenteisiin. Samalla selvitettiin vastaajien tietämystä Liedon ympäristötyöstä ja ajatuksia viestimisestä.

Kyselyyn saapuneista vastauksista saatiin tietoa siitä, miten ilmastoasiat tällä hetkellä Liedossa koetaan ja minkälaisia tekoja Liedon tulevalta ilmasto- ja luontotyöltä sekä ohjelmalta toivotaan. Vastauksia käytetään ohjelmatyöskentelyn pohjana, jotta ohjelmaan saadaan mukaan mahdollisimman paljon myös asukkaiden näkemyksiä ja heille tärkeitä aiheita.

Mitä asukkaat ilmasto- ja luontokyselyssä toivoivat?

Kaavoituksen osalta esille nousi lähimetsien ja viheralueiden suojeleminen ja säilyttäminen

  • Viihtyvyyden ja lähiulkoilumahdollisuuksien turvaaminen
  • Yhtenäiset viheralueet muodostavat viherkäytäviä kaupungin alueelle

Monimuotoisempi kaupunkiluonto

  • Niityt kestävät paahteisuutta ja yhdessä mesikasvien kanssa houkuttelevat perhosia ja pölyttäjiä

Kevyenliikenteen ratkaisujen tukeminen

  • Yksityisautoilun vaihtoehtoisuuden tukeminen, pyöräilyverkostojen kunnostaminen ja lisääminen

Liedon tulee näyttää luonto- ja ilmastotoimillaan esimerkkiä

  • Konkreettisia tavoitteita, sitovaa luonto- ja ilmastotyötä ohjelman ja strategian kautta

Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen on alkanut

Liedon kaupungin ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyöryhmä on jo aloittanut lähtötilannekartoituksen tekemisen. Työryhmä huomioi ohjelman laatimisessa ilmasto- ja luontoaiheisessa kyselyssä saatuja asukkaiden näkemyksiä. Työ etenee valmisteilla olevan Liedon kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.