Hyvinvointialueet ovat vuoden 2023 alusta vastuussa siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Varsinais-Suomessa valmistellaan sekä hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiossa että Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa kiihtyvällä vauhdilla kuntalaisille jouhevampia palveluja, joissa jonotusajan lyheneminen, palvelujen laadun tasavertaistuminen ja ammattilaisten monialainen tiimityöskentely ovat keskeisessä asemassa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa – niiden sosiaali- ja terveyspalvelut –, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluita, niiden saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut sekä ammattitaitoisen työvoiman saanti. Lisäksi tavoitteena on kustannusten kasvun hillitseminen.

– Tässä kaikessa on kiritty lyhyessä ajassa myös Varsinais-Suomessa. Valmista ei ole 1.1.2023, mutta olemme hyvällä matkalla kohti ketterämpiä palveluja: uuden hallinnon perustamiseen liittyvä valmistelu ja monialaisen työskentelyn organisointi ovat jo pitkällä, toteaa va. hyvinvointialuejohtaja Antti Parpo.

Palveluiden järjestämisen hankejohtaja Katariina Kauniskangas on samoilla linjoilla.

– Onnistumisen avaimia ovat, että tiedämme, mitä teemme ja miten: että parhaaseen palveluun tarvittava tieto esimerkiksi tietojärjestelmistä on alueella saatavissa ja se käytetään asiakkaan hyväksi. Palvelut tulevat toimimaan yhä laajemmin saumattomina lähipalveluina, palvelujen ketjuina ja eri toimijoiden verkostoina, Kauniskangas sanoo.

Tulevaisuuden sotekeskuksissa palveluja rakennetaan ihmiskeskeisesti

Hallinnollisen valmistelun rinnalla tehdään asukkaille ja asiakkaille jo nyt näkyviä muutoksia erityisesti Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa, joka toteuttaa kansallista ohjelmaa. Varsinais-Suomessa hankkeessa painotetaan juuri niitä palveluita, joille tällä alueella on suurin tarve. Koko Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman tarkoituksena on perustaa laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista apua saa yksilöllisiin tarpeisiin ja ilman luukulta luukulle kulkemista. Tulevaisuuden sotekeskuksissa perustason terveydenhuollon rinnalla ja tukena ovat erikoistason konsultaatiot ja uudet toimintamallit, jotka hyödyntävät digitalisaation mahdollisuuksia.

– Hoidon saatavuuden kehittäminen on oleellista, jotta asiakkaamme kaikissa eri ikäluokissa saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan, oikeasta paikasta, juuri oikean alan ammattilaiselta ja tasavertaisesti. Näin toimimme myös uudistuvan hoitotakuuasetuksen mukaisesti, Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankejohtaja Pia Kirjonen painottaa.

Keskeisiä kehitettäviä asioita jokaisessa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kuudessa osahankkeessa ovat sujuvat palvelupolut, päällekkäisyyksien poistaminen ja ammattilaisten välisen yhteistyön merkittävä lisääminen. Varsinais-Suomessa hankkeen piloteissa tätä tehdäänkin jo laajasti esimerkiksi lapsi- ja perhetyössä, asiakasohjauksessa sekä ikääntyneiden palveluissa – toimintamalleja kehitetään hankekauden aikana (vuoden 2023 loppuun) vieläkin toimivammiksi ja hyvinvointialueelle pysyviksi ratkaisuiksi.

– Kehitämme paitsi hoidon saatavuutta, myös ennaltaehkäiseviä palveluja hyvinvointia ja terveyttä vahvistamalla, mikä poistaa kuormitusta raskaista palveluista. Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden palveluja, mielenterveys- ja päihdetyötä, sosiaalipalveluja sekä ikäihmisten palveluja. Sosiaalihuollon asema eri palveluissa on jo nyt vahvistunut ja vahvistuu tulevaisuudessa entistä enemmän, Pia Kirjonen kertoo.

Sidosryhmäkyselyssä kehittämistoiveiden kärjessä jonotusajan lyheneminen

Strategiatyön taustaksi tehtiin aiemmin tänä talvena kysely eri sidosryhmille. Kyselyssä selvitettiin varsinaissuomalaisten, alueen sote-henkilöstön, luottamushenkilöiden, yhteistoiminta-alueen ylimpien viranhaltijoiden sekä yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä nykyisistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan palveluista.

Verkkokyselyihin saatiin kaikkiaan noin 4 100 vastausta kaikista eri Varsinais-Suomen kunnista.

Keskeisiä nostoja Varsinais-Suomen sote-palveluiden järjestämisen kyselystä (väestön ja luottamushenkilöiden osuudet):

Jonotusaikojen lyhentäminen oli merkittävin kehitettävä asia kummassakin keskeisessä vastaajaryhmässä.

Hyvin tärkeinä korostuivat:
• Henkilöstön ammattitaito
• Palvelujen sijainti lähellä asuinpaikkaa
• Hoidon ja/tai palvelun jatkuvuus
• Tiedonkulku
• Yhden käyntikerran yhteydessä enemmän palveluita kerralla

Melko tärkeinä koettiin myös palvelun saatavuus iltaisin ja viikonloppuisin sekä digipalvelut.

Tiedote 20.4. Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, verkkosivu