Tietosuoja ja rekisteröidyn oikeudet

Liedon kaupungissa henkilötietojen käsittely on avointa ja läpinäkyvää.

Yleinen EU:n tietosuoja-asetus takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Henkilötietojen käsittelyperusteesta riippuen oikeuksia sovelletaan eri tavoin.

Kaupungin asiakkaana eli rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tietää, käsitelläänkö kaupungissa henkilötietojasi sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot. Lisäksi virheellisille henkilötiedoille on oikeus vaatia oikaisua.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietoja, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Sähköisissä palveluissa voit tarkastella omia tietojasi, esim. terveystietoja sähköisen potilastiedon arkiston Omakanta-palvelusta.

Mikäli haluat tarkastella omia tietojasi, joita ei löydy sähköisistä palveluista, voit tehdä tarkastuspyynnön Liedon kunnalle.

Tietopyynnöt Liedon kunnalle

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei oikaisupyyntöä hyväksytä, annetaan asiasta sinulle päätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja: Tietosuojavaltuutetun toimisto > Kun haluat oikaista tietojasi

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelman ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta kunnan henkilörekistereihin liittyen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä.

Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Lisätietoja: Tietosuojavaltuutetun toimisto > Yksityishenkilöille