Tillsynsplaner och taxor

Livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen förutsätter att kommunen utövar planmässig och högklassig tillsyn.

Vid utarbetandet av tillsynsplanen beaktas såväl den nationella lagstiftningen som EU-lagstiftningen liksom även det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.
I det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet ingår såväl riksprogrammet för livsmedelstillsynen som programmen för tillsyn över hälsoskyddslagen och tobakslagen.

Enligt lag ska kommunen av verksamhetsidkaren ta ut en avgift för kontroller, provtagning och undersökningar i enlighet med den tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet som den godkänt.
Exempelvis är godkännandet av objektet, behandlingen av anmälningar och övervakningen av överträdelser av bestämmelserna avgiftsbelagda.