Tillsynsplaner och taxor

Livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen förutsätter att kommunen utövar planmässig och högklassig tillsyn.

Vid utarbetandet av tillsynsplanen beaktas såväl den nationella lagstiftningen som EU-lagstiftningen liksom även det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.
I det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet ingår såväl riksprogrammet för livsmedelstillsynen som programmen för tillsyn över hälsoskyddslagen och tobakslagen.

Enligt lag ska kommunen av verksamhetsidkaren ta ut en avgift för kontroller, provtagning och undersökningar i enlighet med den tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet som den godkänt.
Exempelvis är godkännandet av objektet, behandlingen av anmälningar och övervakningen av överträdelser av bestämmelserna avgiftsbelagda.

En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag och av företag med verksamheter under hälsoskyddslagen år 2022

I fortsättningen ska det av verksamhetsutövare tas ut en årlig grundavgift av skattenatur för tillsynen för de verksamhetsställen och verksamheter vars ibruktagande eller inledande verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla eller som kräver godkännande. Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn och tillsyn enligt hälsoskyddslagen av företagen under det första kvartalet 2022. Till exempel lanthandlar eller små badstränder behöver dock inte betala grundavgiften för tillsyn.

Avgiften enligt livsmedelslagen tas ut årligen av livsmedels- och kontaktmaterialföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten. Grundavgiften för tillsyn gäller alla godkända eller registrerade livsmedelslokaler.

Läs mera om grundavgiften – Livsmedelsverket (på finska)

Grundavgift för företag i livsmedelsbranschen – Livsmedelsverket

För  tillsynen enligt hälsoskyddslagen ska i fortsättningen utöver tillsynsavgifterna kommunen fastställt tas ut en årlig grundavgift för tillsynen. Sådana små aktörer för vilka den årliga grundavgiften för tillsyn skulle vara oskälig i förhållande till det tillsyns- och styrningsbehov som uppstår i samband med verksamheten ska inte omfattas av betalningsskyldigheten.

Anmälan om inledandet av verksamhet, väsentlig ändring av verksamheten och avslutandet av verksamheten görs via Ilppa, miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst: