Tillsyn över tobakslagen och preparat för substitutionsbehandling med nikotin

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar att tobakslagen följs i förplägnadsrörelser och i utrymmen som är öppna för allmänheten, bl.a. i daghem, skolor, bibliotek och övriga offentliga utrymmen. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att tobakslagen följs på arbetsplatserna. Mer information om tillsynen över tobakslagen och olika anvisningar finns på Valviras webbplats.
Tobaksprodukter får säljas eller på annat sätt överlåtas endast med ett detaljhandelstillstånd som kommunen beviljat. Försäljningstillståndet ska hållas synligt på detaljhandelsplatsen. Ansökan om försäljningstillstånd görs hos kommunen där försäljningsstället är beläget eller i fråga om trafikmedel hos sökandens hemkommun.

Ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter (46 § i tobakslagen)


• sökandens namn eller firma och kontaktuppgifter, företags- eller organisationsnummer samt adressen till försäljningsstället
• en redogörelse för vilka produkter ansökan om tillstånd för detaljhandel avser
• en redogörelse för arrangemangen för övervakning av försäljningen och en plan för egenkontroll
• en redogörelse för antalet försäljningsdiskar och deras placering på försäljningsstället
• en redogörelse för placeringen av tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor vid försäljningsdisken
Ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor/anmälan om partihandel.
Kommunen ska av sökanden ta ut en avgift för försäljningstillståndet enligt den taxa som den godkänt. Dessutom ska kommunen av innehavaren av försäljningstillståndet ta ut en årlig övervakningsavgift för varje försäljningsdisk enligt den taxa som den godkänt.
Kommunen kan återkalla försäljningstillståndet om innehavaren av försäljningstillståndet trots en anmärkning, varning eller ett bötesstraff bryter mot bestämmelserna i tobakslagen. Tillståndet kan återkallas för viss tid (minst 1 vecka, högst 6 månader) eller helt och hållet.

Förbud mot att ha tobaksprodukter synliga

Det är förbjudet att ha tobaksprodukter synliga på försäljningsstället så att kunden kan studera och välja den produkt som kunden vill ha bland framställda tobaksprodukter. Köp av tobaksprodukter förutsätter att kunden ber försäljaren om en viss produkt.

Närmare uppgifter och kontakt: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Hälsovårdsinspektörer som sköter tobaks- och nikotinrelaterade ärenden:

Terveystarkastaja, hälsoinspektör
Back Carita
0504062132
Terveystarkastaja
Kaskela Jaana
0505954018
Terveystarkastaja
Seppälä Heidi
0505971437