Livsmedelstillsyn

Syftet med livsmedelstillsynen är att skydda konsumenten mot hälsorisker och ekonomiska förluster som beror på livsmedel.

Tillsynen gäller

• livsmedelsproduktion
• förvaring
• transporter
• försäljning
• hantering och
• servering av livsmedelsprodukter

Anmälan om livsmedelslokal

En livsmedelsföretagare ska göra anmälan om livsmedelsverksamhet för registrering av verksamheten i den elektroniska tjänst som den behöriga tillsynsmyndigheten tillhandahåller eller lämna uppgifterna till den behöriga tillsynsmyndigheten på annat sätt senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Om verksamheten avbryts eller avslutas ska det också utan dröjsmål göras en anmälan till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om en mobil livsmedelslokal flyttas till en ny ort för att sälja eller servera livsmedel, ska företagaren underrätta tillsynsenheten i det område där man avser inleda sin verksamhet om sin ankomst. Informationen kan ges på blanketten nedan eller genom att ge de uppgifter som krävs på ett annat sätt. Tillsynsenheten ska ha fått informationen senast fyra vardagar innan anmäld verksamhet inleds och senast två veckor innan godkänd verksamhet inleds.

Livsmedelskontaktmaterial

Livsmedelslagen gäller i tillämpliga delar material och produkter som kommer i beröring med livsmedel. Kontaktmaterial är bland annat förpackningsmaterial för livsmedel, kärl och bestick samt matlagningsredskap- och utrustning. Enligt 21a § i livsmedelslagen ska kontaktmaterialsföretagare anmäla den verksamhet som bedrivs till den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn. Till kontaktmaterialsföretagarna hör tillverkare och importörer av kontaktmaterial samt distributionslager/partiaffärer för kontaktmaterial. En livsmedelsföretagare kan samtidigt också vara en kontaktmaterialsföretagare, t.ex. en partiaffär.

Livsmedelslokaler som hanterar animaliska livsmedel ska godkännas som anläggning

För anläggningar inom kött-, fisk-, mjölk- och äggbranschen krävs godkännande innan verksamheten inleds och när verksamheten ändras väsentligt. Tillsynsmyndigheten för anläggningarna är kommunens tillsynsveterinär. En plan för egenkontroll och en planritning ska bifogas ansökan om godkännande. Om det bara finns små brister i anläggningen eller planen för egenkontroll, godkänner veterinären anläggningen antingen med eller utan villkor. Betydande brister som kan utgöra risk för livsmedelssäkerheten ska åtgärdas innan anläggningen godkänns. Veterinären upprättar ett skriftligt beslut om godkännandet av anläggningen. Beslutet är avgiftsbelagt.

Egenkontroll

Egenkontrollen ska vara tillräcklig med hänsyn till verksamheten. Med hjälp av egenkontroll hanteras de livsmedelshygieniska riskerna i verksamheten. Tillsynsmyndigheten godkänner inte planen för egenkontroll. Tillsynsmyndigheten är skyldig att ge anvisningar och den har rätt att utfärda bestämmelser för att säkerställa att egenkontrollen fungerar. Företagaren kan tillämpa Livsmedelsverkets riktlinjer för god praxis som gäller för den egna branschen. Riktlinjerna kan antingen helt eller delvis ersätta planen för egenkontroll. I en anmäld livsmedelslokal ska planen för egenkontroll lämnas till tillsynsmyndigheten senast i samband med den första inspektionen. Kraven på egenkontrollen framgår av paragraf 5 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011). Livsmedelsföretagare ska försäkra sig om att alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan som de svarar för uppfyller kraven enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsföretagaren ska känna till de hälsofaror som är förknippade med verksamheten och känna till de faktorer i verksamheten som kan orsaka problem med tanke på livsmedelssäkerheten.

Kontakta livsmedelstillsynen när:
• du inrättar en livsmedelslokal, det sker ändringar i dess verksamhet eller du lägger ner verksamheten
• livsmedelsföretagaren byts ut
• du säljer eller serverar livsmedel från en mobil livsmedelslokal
• du planerar import av animaliska livsmedel till den inre marknaden (tidigare: tillsyn över den första ankomstplatsen)
• du planerar att inleda kontaktmaterialverksamhet (material och produkter som är direkt eller indirekt i kontakt med livsmedel)
• du planerar att börja sälja produkter från primärproduktion
• du planerar att börja sälja tobaksprodukter eller nikotinpreparat
• du misstänker att en kund/konsument blivit matförgiftad av din produkt
• du vill ha mer information om livsmedelstillsyn

Det krävs ingen anmälan för småskalig verksamhet eller verksamhet som är förenad med låg risk

Anmälan om livsmedelslokal behöver inte göras om de risker som hänför sig till verksamheten är låga med tanke på livsmedelssäkerheten och verksamheten i livsmedelsbranschen äger rum i samma lokal som annan näringsverksamhet som företagaren bedriver (t.ex. försäljning av godis i klädbutiker), försäljaren är en enskild person (t.ex. försäljning av hembakta bullar på torget) eller verksamheten inte kan betraktas som idkande av näring (t.ex. idrottsföreningars grillkorvsförsäljning). Tilläggsinformation: https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/bilda-ett-livsmedelsforetag-och-egenkontroll/livsmedelslokaler/registrerad-livsmedelsverksamhet/

Konsumenter

Du kan kontakta livsmedelstillsynen om:
• du misstänker att du fått matförgiftning
• om du har något att anmärka på i fråga om livsmedelslokaler eller livsmedelskvaliteten
• om du vid upprepade tillfällen märker att förbudet mot tobaksrökning inte följs eller att tobaksprodukter eller röktillbehör säljs till personer som inte har fyllt 18 år
• om du vill ha mer information om livsmedelstillsyn, livsmedel och hygienkompetens

Frågor och kontakt: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Terveystarkastaja, hälsoinspektör
Back Carita
0504062132

Genom att besvara kundenkäten hjälper du oss att förbättra vår service: