Hälsoskydd

Hälsoskyddet är till för att bevara och främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana faktorer i livsmiljön som kan medföra hälsorisker.

Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

Enligt 13 § i hälsoskyddslagen ska verksamhetsutövaren i god tid, senast 30 dygn innan verksamheten inleds, göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om:
• inrättande eller ibruktagande av ett offentligt inkvarteringsställe
• inrättande eller ibruktagande av en för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, siminrättning eller badstrand
• inrättande eller ibruktagande av ett daghem eller en klubb eller av en läroanstalt eller undervisningsplats för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning
• inrättande eller ibruktagande av en verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården samt en flyktingförläggning
• inrättande eller ibruktagande av en solarie-, tatuerings- eller skönhetssalong eller någon annan lokal där det utförs hudbehandling
• ibruktagande av en sådan annan lokal eller inrättning eller inledande av sådan verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet
En anmälan ska göras också när verksamheten ändras väsentligt och när verksamhetsutövaren byts. Handläggningstiden för anmälan är i genomsnitt två veckor från det att alla relevanta handlingar har lämnats in. Ett intyg över att anmälan handlagts skickas till företagaren. För handläggningen av anmälan tas ut en avgift enligt den fastställda taxan.

Egenkontroll

Enligt 2 § i hälsoskyddslagen är verksamhetsutövaren skyldig att identifiera de risker i verksamheten som orsakar sanitär olägenhet, följa upp de faktorer som påverkar dem och förhindra uppkomsten av sanitära olägenheter. Det rekommenderas att man utarbetar en skriftlig plan för egenkontrollen som är tillgänglig för alla och som kan läsas och användas av alla för att hålla igång och utveckla verksamheten.
Skyldigheten att utöva egenkontroll gäller all verksamhet som är anmälningspliktig enligt hälsoskyddslagen, t.ex. daghem, klubbar, lekparker, ungdomslokaler, skolor, läroanstalter, verksamhetsenheter inom socialvården, flyktingförläggningar, skönhetssalonger och annan hudbehandling, tatuerings- och piercingverksamhet, solarier, inkvarteringsställen, motionslokaler, konditionssalar, allmänna bastur, simhallar och badstränder. Hälsoskyddsmyndigheten övervakar och bedömer de faktorer som påverkar de sanitära förhållandena för den anmälningspliktiga verksamheten och kan vid behov be verksamhetsidkaren redogöra för hur han eller hon uppfyller sin ombesörjningsplikt. Hälsoskyddsärendena sköts av hälsoinspektörerna.

Frågor och kontakt: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Terveystarkastaja-hälsoinspektör, Laatupäällikkö-kvalitetschef
Axelsson Eeva
0505946246
eeva.axelsson@lieto.fi

För att vi ska kunna förbättra vår service, vänligen besvara responsenkäten: