Boendehälsa

Bostäder och andra inomhusutrymmen i t.ex. skolor, daghem eller offentliga samlingslokaler ska beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, ljus, buller och strålning och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet.


Kontakta hälsovårdsinspektören när du behöver råd eller anvisningar i frågor som gäller inomhusluftens kvalitet. Hälsoskyddsmyndigheten kontrollerar regelbundet de anmälningspliktiga allmänna vistelseutrymmena i enlighet med Valviras anvisningar och deltar vid behov i arbetet med att utreda och avhjälpa sanitära olägenheter i bostäder och allmänna vistelseutrymmen. För kontrollen tas det ut en avgift enligt taxan.

Om du misstänker en sanitär olägenhet

Om man som hyresgäst misstänker att bostaden orsakar en sanitär olägenhet, ska man kontakta disponenten, styrelseordföranden, och/eller fastighetens/bostadens ägare, som är skyldig att utreda orsakerna till problemet och avhjälpa missförhållandena.


Om fastighetens/bostadens ägare inte påbörjar utredningsarbetet inom skälig tid, kan hyresgästen kontakta hälsovårdsinspektören. Hälsovårdsinspektörerna gör bostadsinspektioner för att reda ut sanitära olägenheter som beror på boendeförhållandena. Hälsoskyddsmyndigheten utreder inte problemets omfattning eller ger anvisningar om åtgärder för att avhjälpa problemet. Om det är möjligt att det förekommer sanitär olägenhet och olägenheten inte avhjälps, kan hälsovårdsinspektören göra en inspektion. Samtliga sakägare ges möjlighet att delta i bostadsinspektionen (innehavaren, ägaren, disponenten osv.)

Begäran om bostadsinspektion ska göras med blanketten här på sidan. Den första bostadsinspektionen är avgiftsfri.

Avgiftsbelagda undersökningar

Fastighetens ägare svarar för att underhålla och reparera byggnaderna samt för att utreda orsakerna till skador. Hälsovårdsinspektörerna göra inga mätningar eller undersökningar, utan vid behov ska sakägarna beställa mätningarna av privata företag i branschen.

Kontakta anläggningens chef/ansvarsperson. De flesta offentliga utrymmen och anläggningar har färdiga åtgärdsmodeller för misstankar om sanitär olägenhet. Symptom relaterade till skollokaler ska meddelas till både rektorn och till skolhälsovården. Du kan också berätta om dina misstankar till hälsoskyddet.

Kontakta din arbetsgivare och arbetarskyddsorganisationen på din arbetsplats.
Anmäl symptom relaterade till skollokaler till både rektorn och skolhälsovården.
Anmäl symptom relaterade till arbetslokaler till företagshälsovården.

Terveystarkastaja-hälsoinspektör, Laatupäällikkö-kvalitetschef
Axelsson Eeva
0505946246
eeva.axelsson@lieto.fi