Kuljetuspalvelut ja liikkuminen

Vammaispalvelulain kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Tästä johtuen vammaisen henkilön erityiset vaikeudet liikkua ja kohtuuttomuus käyttää julkisia liikennevälineitä määrittelevät oikeutta saada palvelua. Oikeus vammaispalvelulain kuljetuspalveluihin arvioidaan aina yksilöllisesti. Pelkän invaliditeettiprosentin ja lääkärinlausunnon perusteella ei voida arvioida henkilön oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin.

Liikkumista tukevia palveluja

Esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Tietoa kutsuliikenteestä:

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  1. julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
  2. saattajapalveluna
  3. ryhmäkuljetuksina
  4. korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
  5. muulla soveltuvalla tavalla

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. (ShL 23§).

Mikäli, et ole oikeutettu vaikeavammaisten kuljetuspalveluun, kysymykseen saattaa tulla sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu.