Tukipalvelut

Tukipalveluilla halutaan tukea ikäihmisten kotona asumista.

Ateriapalvelut

Ateriapalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kotiin kuljetettuja aterioita, alueen palvelukeskuksessa syötäviä tai sieltä noudettavia aterioita, mikäli kotiinkuljetus on mahdollista muilla keinoin (esim. jos taloudessa auto ja ajolupa). Ateriapalveluista peritään erillinen asiakasmaksu tukipalveluiden maksuperiaatteiden mukaisesti.

Ateriapalvelua voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna, mikäli asiakas ei pysty itse tai omaisten tuella hankkimaan tai valmistamaan riittävää ravintoa, tarvitsee valvontaa tai ohjausta ruokailussa tai ravitsemus-tilan seurannassa. Ateriapalvelua voidaan myöntää myös määräaikaisen palvelutarpeen mukaan, esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Ateriapalvelu voidaan myöntää myös yksittäisenä, harkinnanvaraisena kotona asumista tukevana palveluna asiakkaalle.

Kysy lisätietoa ateriapalvelusta p. 02 262 6164

Ateriapalveluiden peruutukset ja keskeytykset p. 050 313 0780

Kuljetuspalvelut

Esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Liikkumista tukevia palveluja

järjestetään henkilöille, jotka

  • eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja
  • tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
2) saattajapalveluna
3) ryhmäkuljetuksina
4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
5) muulla soveltuvalla tavalla.

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. (ShL 23§).

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. Palvelu on käytössä Liedon kunnan alueella.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua  taksilla voi hakea Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluista alla olevalla  hakulomakkeella. Liiteeksi tarvitaan myös tuloselvityslomake.

Lisätietoa kutsuliikenteestä

Siivouspalvelut

Siivouksen palveluseteli vanhuksille ja omaishoitajille

Siivouksen palveluseteleissä Liedon kunta ottaa käyttöön 1.1.2017 lukien uuden sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelupalvelujärjestelmän (PSOP). Järjestelmän internetosoite on https://parastapalvelua.fi/. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei muuta palvelunne sisältöä millään tavalla. Ajantasaisen tiedon käytettävissänne olevista palveluntuottajista saatte edellä mainitulta nettisivulta kohdassa ”Vertaile palveluntuottajia” tai pyytämällä tulostetun listan Liedon kunnan palveluohjaajalta.

Käytössä v. 2017 on uusittu palveluseteli, joka löytyy tällöin myös sähköisenä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä.  Palvelusetelissä näkyvät mm. myönnetyn palvelun määrä sekä palvelusetelin voimassaolon alku- ja loppupäivämäärät. Teidän tulee antaa palveluntuottajalle palvelusetelinne numero, sillä palveluntuottaja tarvitsee sen löytääkseen tietonne PSOP- järjestelmästä sekä antaakseen teille palvelua.

Teidän ei kuitenkaan tarvitse kirjautua järjestelmään käyttääksenne palveluseteliä, vaan voitte edelleen asioida palveluntuottajanne kanssa aivan kuten ennenkin esim. puhelimitse, vaikka sähköinen palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön.

Uutuutena teillä on nyt mahdollisuus katsoa järjestelmässä omia tietojanne, teille myönnettyjä palveluseteleitä, palveluntuottajan kirjaamia palvelutapahtumia sekä antaa palveluntuottajalle palautetta. Järjestelmään kirjautumista varten teillä pitää olla verkkopankkitunnukset.


Mikäli haluatte, voitte antaa jollekin läheisellenne mahdollisuuden käyttää puolestanne sähköistä palvelusetelijärjestelmää. Asia hoidetaan täyttämällä puolesta-asioinnin valtakirja ja palauttamalla se palveluohjaajallenne.

Palveluseteliä haetaan edelleen vuosittain alempana olevia hakulomakkeita käyttäen ja niihin tulee liittää uudet tuloselvitykset sekä verotustiedot.

Siivouksen palvelusetelillä tuetaan vanhusten kotona asumista ja lisätään omaishoitajien mahdollisuuksia jaksaa vaativassa työssään.

Palvelusetelin arvo

Siivouksen palvelusetelin arvoksi on päätetty 21 €.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?


Palvelusetelillä ostetaan siivouspalvelua vanhuksen tai omaishoidettavan kotiin. Siivous voi olla asunnon perussiivousta, suursiivousta tai esimerkiksi ikkunanpesua. Siivouksessa käytetään palveluntuottajan siivousvälineiltä ja –aineita.

Kenelle palveluseteli myönnetään?


Palveluseteli myönnetään vanhukselle tai omaishoitajalle (myönteinen omaishoidontukipäätös), jonka bruttotulot ovat enintään seuraavat:

Yhden hengen kotitalous      1.500 €/kk, 1.3.2016 alkaen
Kahden hengen kotitalous    2.000 €/kk, 1.3.2016 alkaen

Jos kotitalouden henkilömäärä on kahta suurempi, korotetaan tulorajaa 342€/lisähenkilö.

Päätöksen setelin myöntämisestä tekee toimistosihteeri.

Kuinka monta seteliä voi saada?


Palveluseteleitä myönnetään 2 kpl /kk/kotitalous hakemuksen saapumisesta lukíen. Yhden setelin on arvioitu vastaavan noin tunnin siivouspalvelua.  Setelit eivät ole kuukausikohtaisia, vaan niitä saa kerätä yhteen esim. suursiivousta tai aikaa vievää ikkunanpesua varten ja käyttää useamman setelin kerrallaan. Palveluseteleitä täytyy kuitenkin hakea vuosittain.

Mitkä ovat palvelun kustannukset asiakkaalle?


Mikäli palvelun hinta on yli 21 € , on asiakkaan omavastuuosuus palvelusetelin ja palveluntuottajan palveluista perimän hinnan erotus.

Esim.
Jos palveluntuottajan tuntihinta on 26€/tunti ja palveluseteli on 21 €. Yhden tunnin siivouksen omavastuu on siis 26€ -21€ = 5€

Jos asiakkaalla on kaksi palveluseteliä ja siivous kestää esim. 3 tuntia ja maksaa 26€/tunti on omavastuu:
(3 x 26€) – (2 x 21€) = 36€.

Mistä palveluseteleitä voi hakea?


Palveluseteleitä haetaan hakulomakkeella, joita saa sosiaalipalveluista tai kunnan palvelupisteestä. Hakemuksen liitteeksi tulee antaa tuloselvitys kaikista vanhuskotitalouden tai omaishoitajan ja omaishoidettavan bruttotuloista tai kotitalouden tuloista (esim. perheet, joissa omaishoidettava on vammainen lapsi).

Mikäli asiakas täyttää palvelusetelin myöntämisedellytykset, hänelle postitetaan myönnetyt palvelusetelit ja lista hyväksytyistä palveluntuottajista.

Mistä voi hankkia siivouksen palveluntuottajan?


Asiakas valitsee palveluntuottajan sosiaalipalveluiden hyväksymästä listasta (palveluntuottajarekisteri), soittaa palveluntuottajalle itse ja sopii siivouksen ajankohdasta. Halutessaan asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa, kunhan tuottaja on sosiaalipalveluiden hyväksymältä listalta.

Kenelle asiakas maksaa palvelusta?


Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin setelin arvo, maksaa asiakas palveluntuottajalle setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen.

Palveluntuottaja lähettää kunnalle enintään palvelusetelin arvon (21€) mukaisen laskun, johon hän liittää mukaan asiakkaan palvelusetelin (tai setelit, mikäli asiakas haluaa käyttää useamman setelin kerralla).

Saako ostettujen palvelujen omavastuuosuudesta kotitalousvähennystä?


Palvelusetelillä ostetuista palveluista ei saa tehdä kotitalousvähennystä.  Mutta jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, voidaan kotitalousvähennystä hakea näistä palveluista.

Jos asiakas on tyytymätön palveluihin?


Mikäli asiakas on tyytymätön palvelusetelillä saamaansa palveluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen sosiaalipalveluihin ja suoraan palveluntuottajalle sekä tietenkin myös vaihtaa palveluntuottajaa. Hyväksyessään palveluntuottajan listalleen sosiaalipalvelut edellyttää, että palveluntuottaja tuottaa laadukasta siivouspalvelua.

Turvapalvelut

Turvapalveluilla halutaan edesauttaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja tavoitellaan turvallista elämää omassa kodissa ja lähiympäristössä.

Muita mahdollisia turvapalveluita voivat olla esimerkiksi hälyttävä lääkekello, ovi- ja hellavahti sekä palovaroitin.

Turvapuhelinpalvelu voidaan myöntää henkilölle, joka toimintakyvyn heikkenemisen takia ei pysty asioimaan tavallisella puhelimella hätätilanteessa.