Uusi elintarvikelaki (297/2021) ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021. Elintarvikelain mukainen vuosittainen elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään 1.1.2022 alkaen lähes kaikilta elintarvikevalvonnan piirissä olevilta toimijoilta.

Valvonnan perusmaksu on 150 euroa ja se peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Valvonnan perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa.

Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu

  • yleishyödyllinen toiminta
  • kyläkaupat
  • poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73§:n mukaisesti.

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (hallituksen esitys 140/2021) on hyväksytty eduskunnassa 17.11.2021. Muutos esitellään tasavallan presidentille vahvistettavaksi 16.12.2021. Terveydensuojelulain (763/1994, TsL) maksullisuutta ollaan laajentamassa vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Samalla tarkennetaan ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää sääntelyä sekä tehdään joitakin yksittäisiä muutoksia muutoksenhakusäännöksiin. Veroluontoisen maksun suuruus on 150 euroa.

Terveydensuojelulain muutosten tarkoituksena on osaltaan yhdenmukaistaa terveydensuojeluvalvonnan ja elintarvikevalvonnan perusmaksuja. Toiminnanharjoittaja maksaa vain yhden valvontamaksun toiminnoista, joita harjoitetaan samassa toimipaikassa. Maksua ei palauteta, jos toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden. Jos uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ei valvontamaksua peritä kyseiseltä kalenterivuodelta. Kausiluontoinen toiminta on yhtä lailla perusmaksuvelvollista toimintaa kuin vuoden ympäri tapahtuva toiminta. Terveydensuojelulain liitteenä on taulukko, jossa on selvitetty vuosimaksuvelvollisuutta.

Terveydensuojelulain mukaisen vuosimaksun piiriin kuuluvat:

  • majoitustoimintaan tarkoitetut tilat (hotellit ja lomakylät)
  • päiväkodit ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikat sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta järjestävät oppilaitokset
  • jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä vastaanottokeskukset
  • talousvettä toimittavat laitokset

Ilmoitus elintarvike- ja/tai terveydensuojelulain mukaisen toiminnan lopettamisesta

Ilmoitukset edellä mainittujen toimintojen lopettamisesta, aloittamisesta sekä olennaisista muutoksista tehdään sähköisesti Suomi.fi-palvelusta löytyvän Ilppa-ilmoituspalvelun kautta.

Ilmoitusten käsittely on maksullista. Toiminnan keskeytysilmoitus ei ole maksullinen mutta aloittaminen keskeyttämisen jälkeen on maksullista. Vuosimaksun lisäksi peritään edelleen suunnitelmallisen valvonnan tarkastusmaksut kuten aikaisemminkin.

https://ilppa.fi/alkusivu

Lisätietoja:

ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi