Tiedote 29.9.2021 Väylävirasto

Turun kehätien Kausela–Kirismäki -hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen tärkeimpiä parannuksia ovat kehätien tasoliittymien poistaminen ja tien nelikaistaistaminen välillä Pukkila–Kirismäki, Avantin logistiikka-alueen yhteyksien parantaminen sekä Kirismäen eritasoliittymän uudistaminen. Parannusten myötä kehätien nopeusrajoitus on nostettu sataan kilometriin tunnissa. Liikennöinti kehätielle tapahtuu nyt uusien eritasoliittymien kautta. Turun kehätien rinnalle on rakennettu rinnakkaistieverkko ja jalankulun ja pyöräilyn väylä. Myös eläimet ovat saaneet oman siltansa kehätien yli. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoi Destia Oy.

Hankkeen aloituspaalu lyötiin virallisesti maahan maaliskuussa 2019, mutta itse suunnittelutyö käynnistettiin jo vuosia aiemmin.

  • Aikataulussa ja budjetissa pysynyt hanke on aina suuri onnistuminen. Vilkas Turun kehätie on merkittävä liikenneväylä ja hanke tukee kaupunkiseudun kasvun lisäksi liikenteen sujuvuutta koko Lounais-Suomessa. Merkittävää näissä uusissa hankkeissa on se, että niissä on yhä useammin rakentamista edeltävä kehitysvaihe, jolloin kehitämme yhdessä urakoitsijan kanssa erilaisia, koko toteutusta parantavia, teknisiä ja taloudellisia suunnitelmaratkaisuja, taustoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Turun kehätietä parannetaan vaiheittain

Kehätien Kausela–Kirismäki -osuuden parantaminen tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2019–2021 kehätien Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi ja tasoliittymät poistettiin rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä uudistamalla Kirismäen eritasoliittymää.

Kehätien rinnalle on rakennettu rinnakkaisteiden sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien verkosto. Myös melunsuojausta on parannettu merkittävästi. Hankkeen toteuttaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä sekä luontoarvot huomioiden oli yksi hankkeen keskeisistä arvoista.

  • Tienrakennustyön aikana häiriöt liikenteelle saatiin pidettyä vähäisinä suurista liikennemääristä huolimatta. Pelkästään nyt valmistunut uudistettu Kirimäen eritasoliittymä on sujuvoittanut liikennettä ja lyhentänyt matka-aikoja. Myös työmaan turvallisuustaso oli koko urakan ajan korkea, mistä suuri kiitos pääurakoitsijalle, projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastosta summaa.

Kirismäen eritasoliittymä uudistettiin täysin

Uusi Kirismäen eritasoliittymä ei monestakaan kohtaa enää muistuta vanhaa liittymää, sillä kehätien pääsuunta käännettiin Naantali-Piikkiö -akselilta Naantali-Helsinki-akselille. Kaikki eritasoliittymän rampit on uusittu huomattavasti aiempaa sujuvimmiksi ja lisäksi on rakennettu neljä uutta ramppia. Uudet kaksikaistaiset rampit yhdistävät kehätien ja valtatien 1.

Suurin muutos tapahtui uusien, Helsingin ja Naantalin välisten, ramppien myötä. Helsingin suunnasta pääsee nyt liittymään suoraan Naantalin suuntaan kaksikaistaista ramppia pitkin. Naantalin suunnasta tultaessa kehätie jatkuu suoraan moottoritielle Helsingin suuntaan. Piikkiöön ja Turkuun suuntautuva liikenne poistuu kehätieltä rampin kautta.

E18 Kausela–Kirismäki, 1. vaihe lukuina

Kehätien osuus Pukkilasta Kirismäkeen ja Länsi-Avantintie kuuluvat hankkeen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen, jonka kustannus oli noin 48 miljoonaa euroa, mikä sisältää Kirismäen eritasoliittymän toteutuksen tavoitetilan mukaiseksi. Rahoitus sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Ensimmäisen vaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy. Ensimmäinen rakennusvaihe lukuina:

2,5 kilometriä nelikaistaistettua tietä
13 rakennettavaa/korjattavaa siltaa
1 uusi riistasilta
Pukkilan uusi eritasoliittymä
Kirismäen eritasoliittymän uudistaminen
11 km jalankulun ja pyöräilyn väyliä
3200 m meluaitaa tai kaidetta
290 000 m3 kallioleikkausta
380 000 m3 maaleikkausta
21 000 m paalutusta
310 000 m2 päällystystä
305 000 työtuntia

Työt jatkuvat vielä vuoteen 2023

Ensimmäisen vaiheen osalta Pukkila-Kirismäki -osuudella tehdään vielä viimeistelytöitä, kuten siltojen kunnossapitotöitä, istutus- ja vihertöitä sekä mahdollisesti Kirismäen vanhan paalulaatan kunnostustöitä kesällä 2022.

Turun kehätien osalta työt jatkuvat hankkeen toisen vaiheen töiden parissa. Toisen vaiheen työt käynnistyivät syksyllä 2020 ja keskittyvät pääosin osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie-Kaarinantie. Valtatien 10 kohdan työt valmistuvat pääosin vuoden 2021 aikana ja toinen rakennusvaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Seuraa hanketta:
Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.