Erityisopetus

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Liedossa pienryhmäopetusta annetaan Jokilaakson koulussa. Yläkoulujen oppilaille on tarjolla pienryhmäopetusta myös Keskuskoululla.

Oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuotoja ovat:

  • Tukiopetus
  • Osa-aikainen erityisopetus
  • Erityisopetus
  • Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
  • Pidennetty oppivelvollisuus
  • Toiminta-alueittain opiskelu

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslaissa tuen painopistettä on siirretty selkeämmin varhaiseen tukeen sekä ennaltaehkäisevään tukeen.  Mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea kohdistetaan, sen parempia ovat tulokset. Ns. kolmiportaisen tuen muodot ovat sekä varhaiskasvatuksessa että koulussa seuraavat: yleinen tuki, tehostettu tuki sekä erityinen tuki:

1. Yleinen tuki

Yleisen tuen tehtävänä on lapsen/oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lastentarhanopettaja / opettaja  arvioi lapsen kehitystä ja tuen tarpeita ja suunnittelee opetusjärjestelyt näiden pohjalta. Lyhytaikaisen tuen tarpeen ilmetessä voidaan antaa esim. tukipetusta ja pyytää vinkkejä erityisopettajalta opetusjärjestelyihin. Jos tuen tarve kasvaa, muuttuu säännölliseksi tai tuen muotoja on useita, siirrytään tehostetun tuen suunnittelemiseen ja antamiseen.

2. Tehostettu tuki

Tehostetussa tuessa lapsi/oppilas saa jatkuvampaa  ja yksilöllisempää tukea. Tehostettu tuki suunnitellaan aina yhteistyössä huoltajien, oppilaan / lapsen, oppilasta opettavien sekä oppilashuollon toimijoiden kanssa. Ennen tehostetun tuen aloittamista laaditaan yhteistyössä pedagoginen arvio, jonka perusteella oppilashuoltotyössä suunnitellaan tehostetun tuen toimet. Tehostetussa tuessa laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. oppimisen tuki, oppiaineiden tavoitteet, sisällöt sekä arviointitavat sekä sovitaan kodin ja koulun / varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä.

Jos tehostettua tukea ei enää tarvita, voidaan pedagogisen arvion mukaan tehdä päätös siirtyä takaisin yleiseen tukeen. Jos taas todetaan, ettei tehostettu tuki riitä, laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä pedagoginen selvitys.

3. Erityinen tuki

Erityinen tuki aloitetaan hallinnollisen erityisen tuen päätöksen jälkeen. Erityisen tuen päätöksessä määritellään muun muassa oppilaan/lapsen pääsääntöinen opetusryhmä ja mahdolliset muut palvelut sekä oppiaineen yksilöllistäminen (oppiaineeseen tulee tällöin yksilölliset tavoitteet).

Päätöksen tekemisen jälkeen laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) johon määritellään mm. oppimisen tavoitteet ja oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot.